Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

DODATEK č. 2/2006 k obecně závazné vyhlášce obce Kobylnice č. 2/2003

Vloženo: 27. listopadu 2006

Platnost do: 28. prosince 2006

O místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
Obecně závazná vyhláška obce Kobylnice č. 2/2003
o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

 

 

DODATEK č. 2/2006

 

Čl. 3
Sazba poplatku

 

1)   Sazba poplatku pro fyzickou osobu, která má v obci trvalý pobyt, a pro fyzickou osobu, která má ve vlastnictví stavbu určenou nebo sloužící k individuální rekreaci, ve které není k trvalému pobytu hlášena žádná fyzická osoba, činí 450 Kč.

 

Čl. 4
Osvobození 

 

1)   Od poplatku jsou osvobozeni:
a)      Děti mladší 4 let k 1.1. příslušného kalendářního roku.
b)      Občané starší 80 let k 1.1. příslušného kalendářního roku a mají trvalý pobyt v obci Kobylnice.

 

Čl. 5
Splatnost

 

1)   Poplatek je splatný v pokladně obecního úřadu nebo bankovním převodem či poštovní poukázkou:
a)      Jednorázově - v termínu do 31.3. příslušného kalendářního roku.
b)      Pololetně - ve stejných splátkách v termínu do 31.3. a do 15.7. příslušného kalendářního roku.

 

 

 

 

Tento dodatek vyhlášky obce Kobylnice č. 2/2003 nabývá účinnosti dne 1.1.2007.

 

 

 

 

 

 

 

 

        ........................................                                                       ........................................
                  Miloš Kőllner                                                                         Jiří Rambousek
                   místostarosta                                                                               starosta

 

 

Vyvěšeno:              28.11.2006
Sejmuto:                 28.12.2006