Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Zápis z ustavujícího jednání OZ Kobylnice konaného dne 4.listopadu 2006.

Vloženo: 11. listopadu 2006

Platnost do: 1. února 2007

Zápis

z ustavujícího jednání OZ Kobylnice, konaného dne 4.listopadu 2006 od 18 hod.  v zasedací místnosti OÚ.

Přítomni:

                                                         Rambousek Jiří

                                                         Kőllner Miloš

                                                         Lebedová Marie

                                                         Rambousek Karel

                                                         Krajíčková Jarmila

                                                         Veselá Ivana

                                                         Štěpánek Václav

Program:

1)     Zahájení a jmenování ověřovatele

2)     Slib zvolených členů OZ

3)     Volba návrhové komise

4)     Volba volební komise

5)     Volba starosty, místostarosty a jednotlivých výborů

6)     Usnesení

7)     Závěr

K bodu 1)

Jednání ustavujícího zasedání OZ zahájil bývalý starosta obce p. Jiří Rambousek. Přivítal přítomné a předal slovo nejstarší zvolené člence OZ p.Jarmile Krajíčkové.

Ověřovatelé dnešního zápisu byl jmenován Václav Štěpánek.

Schváleno 7-mi hlasy.

K bodu 2)

Slib zvolených členů OZ přednesl p. Václav Štěpánek. Ostatní členové potvrdili slib svým podpisem a slovem „SLIBUJI“.

K bodu 3)

Do návrhové komise byli navrženi : Karel Rambousek a Ivana Veselá.

Schváleno 5-ti hlasy.

K bodu 4) 

Do volební komise byli navrženi: Jarmila Krajíčková a Marie Lebedová.

Schváleno 5-ti hlasy.

K bodu 5) 

Návrhová komise navrhla na funkci starosty :

p. Miloše Kőllnera – ten kandidaturu odmítl.

p. Jiřího Rambouska – ten kandidaturu přijal.

Volební komise zahájila hlasování. Počtem 6-ti hlasů byl starostou obce zvolen p. Jiří Rambousek. Jeden člen se zdržel hlasování.

Návrhová komise navrhla na funkci místostarosty : p.Miloše Kőllnera.

Volební komise zahájila hlasování. Počtem 6-ti hlasů byl místostarostou obce zvolen p. Miloš Kőllner. Jeden člen se zdržel hlasování.

Po svém zvolení se starosta obce ujal dalšího řízení průběhu ustavujícího zasedání.

Byly zvoleny jednotlivé výbory:

Finanční výbor                 - předseda :  Ivana Veselá

                                      - člen :         Karel Rambousek, Marie Lebedová

Kontrolní výbor                 - předseda :  Václav Štěpánek

                                      - člen:          Miloš Kőllner

Kulturní výbor                  - předseda :  Jarmila Krajíčková

                                      - člen :         Ivana Veselá

Školský výbor                  - předseda :  Marie Lebedová

                                      - člen :         Jarmila Krajíčková

Stavební výbor                 - předseda :  Karel Rambousek

                                      - člen :         Václav Štěpánek

Výbory zvoleny 7-mi hlasy.

K bodu 6) 

Volební komise předložila návrh na usnesení.

Starostou obce pro volební období 2006-2010 byl 6-ti hlasy zvolen pan Jiří Rambousek, nar. 8.7.1955, bydliště Kobylnice čp.56.

Místostarostou obce byl zvolen 6-ti hlasy pan Miloš Kőllner, nar. 13.12.1953, bytem Kobylnice čp.13.

Jednotlivé výbory:

Finanční výbor                 - předseda :  Ivana Veselá

                                      - člen :         Karel Rambousek, Marie Lebedová

Kontrolní výbor                 - předseda :  Václav Štěpánek

                                      - člen:          Miloš Kőllner

Kulturní výbor                  - předseda :  Jarmila Krajíčková

                                      - člen :         Ivana Veselá

Školský výbor                  - předseda :  Marie Lebedová

                                      - člen :         Jarmila Krajíčková

Stavební výbor                 - předseda :  Karel Rambousek

                                      - člen :         Václav Štěpánek

Podpisový vzor pro obec Kobylnice: Jiří Rambousek, Miloš Kőllner a Ivana Veselá.

Usnesení schváleno 7-mi hlasy.

K bodu 7) 

Jednání ustavujícího zasedání OZ Kobylnice ukončil starosta obce Jiří Rambousek.

První zasedání nového zastupitelstva se bude konat 20.listopadu 2006 od 17:30 hodin.

Zapsala:

                            Ivana Veselá

Ověřil(a):

Václav Štěpánek

                                      Rambousek Jiří

                                      starosta obce