Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Zápis ustavujícího zasedání ze dne 4.11.2006

Vloženo: 14. listopadu 2006

Platnost do: 9. listopadu 2009

Zápis

z ustavujícího jednání OZ Kobylnice, konaného dne 4.listopadu 2006 od 18 hod.  v zasedací místnosti OÚ.

Přítomni:

                        Rambousek Jiří

                        Kőllner Miloš

                        Lebedová Marie

                        Rambousek Karel

                        Krajíčková Jarmila

                        Veselá Ivana

                        Štěpánek Václav

Program:

1)     Zahájení a jmenování ověřovatele

2)     Slib zvolených členů OZ

3)     Volba návrhové komise

4)     Volba volební komise

5)     Volba starosty, místostarosty a jednotlivých výborů

6)     Usnesení

7)     Závěr

K bodu 1)

Jednání ustavujícího zasedání OZ zahájil bývalý starosta obce p. Jiří Rambousek. Přivítal přítomné a předal slovo nejstarší zvolené člence OZ p.Jarmile Krajíčkové.

Ověřovatelé dnešního zápisu byl jmenován Václav Štěpánek.

Schváleno 7-mi hlasy.

K bodu 2)

Slib zvolených členů OZ přednesl p. Václav Štěpánek. Ostatní členové potvrdili slib svým podpisem a slovem „SLIBUJI“.

K bodu 3)

Do návrhové komise byli navrženi : Karel Rambousek a Ivana Veselá.

Schváleno 5-ti hlasy.

K bodu 4) 

Do volební komise byli navrženi: Jarmila Krajíčková a Marie Lebedová.

Schváleno 5-ti hlasy.

K bodu 5) 

Návrhová komise navrhla na funkci starosty :

1)       p. Miloše Kőllnera – ten kandidaturu odmítl.

2)       p. Jiřího Rambouska – ten kandidaturu přijal.

Volební komise zahájila hlasování. Počtem 6-ti hlasů byl starostou obce zvolen p. Jiří Rambousek. Jeden člen se zdržel hlasování.

Návrhová komise navrhla na funkci místostarosty : p.Miloše Kőllnera.

Volební komise zahájila hlasování. Počtem 6-ti hlasů byl místostarostou obce zvolen p. Miloš Kőllner. Jeden člen se zdržel hlasování.

Po svém zvolení se starosta obce ujal dalšího řízení průběhu ustavujícího zasedání.

Byly zvoleny jednotlivé výbory:

Finanční výbor               - předseda :    Ivana Veselá

                                    - člen :         Karel Rambousek, Marie Lebedová

Kontrolní výbor              - předseda :    Václav Štěpánek

                                    - člen:            Miloš Kőllner

Kulturní výbor                - předseda :    Jarmila Krajíčková

                                    - člen :           Ivana Veselá

Školský výbor               - předseda :    Marie Lebedová

                                    - člen :           Jarmila Krajíčková

Stavební výbor               - předseda :    Karel Rambousek

                                    - člen :           Václav Štěpánek

Výbory zvoleny 7-mi hlasy.

K bodu 6) 

Volební komise předložila návrh na usnesení.

Starostou obce pro volební období 2006-2010 byl 6-ti hlasy zvolen pan Jiří Rambousek, nar. 8.7.1955, bydliště Kobylnice čp.56.

Místostarostou obce byl zvolen 6-ti hlasy pan Miloš Kőllner, nar. 13.12.1953, bytem Kobylnice čp.13.

Jednotlivé výbory:

Finanční výbor               - předseda :    Ivana Veselá

                                    - člen :         Karel Rambousek, Marie Lebedová

Kontrolní výbor              - předseda :    Václav Štěpánek

                                    - člen:            Miloš Kőllner

Kulturní výbor                - předseda :    Jarmila Krajíčková

                                    - člen :           Ivana Veselá

Školský výbor               - předseda :    Marie Lebedová

                                    - člen :           Jarmila Krajíčková

Stavební výbor               - předseda :    Karel Rambousek

                                    - člen :           Václav Štěpánek

Podpisový vzor pro obec Kobylnice: Jiří Rambousek, Miloš Kőllner a Ivana Veselá.

Usnesení schváleno 7-mi hlasy.

K bodu 7) 

Jednání ustavujícího zasedání OZ Kobylnice ukončil starosta obce Jiří Rambousek.

První zasedání nového zastupitelstva se bude konat 20.listopadu 2006 od 17:30 hodin.

Zapsala:

  Ivana Veselá

Ověřil(a):

Václav Štěpánek

                                                                                                              Rambousek Jiří

                                                                                                                starosta obce