Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Zápis z jednání OZ Kobylnice konaného dne 11.12.2006

Vloženo: 18. prosince 2006

Platnost do: 9. listopadu 2009

Zápis

z jednání OZ Kobylnice, konaného dne 11.12.2006 od 17:30 hodin v zasedací místnosti OÚ.

Přítomni:

                        Rambousek Jiří

                        Kőllner Miloš

                        Lebedová Marie

                        Rambousek Karel

                        Krajíčková Jarmila

                        Veselá Ivana

                        Štěpánek Václav

Omluveni:

                       

Program:

1)     Zahájení

2)     Ověření zápisu z minulého jednání

3)     Jmenování ověřovatelů

4)     Došlá pošta 390-432

5)     Různé

6)     Usnesení

7)     Závěr

K bodu 1)

Jednání OZ zahájil starosta obce p. Jiří Rambousek. Přivítal přítomné a seznámil s programem jednání. Program byl schválen 7 - hlasy.

K bodu 2)

Ověřovatelé provedli kontrolu a ověření zápisu z minulého jednání.

Bez připomínek.

K bodu 3)

Ověřovatelé dnešního zápisu byli jmenováni:

Štěpánek Václav, Lebedová Marie

Bez připomínek.

K bodu 4)

a)     Obecní úřad Svatý Mikuláš

Zajištění přehledu oddávajících.

Obecní zastupitelstvo pověřuje starostu jako oddávajícího za OÚ Kobylnice.

b)     Krajský úřad Středočeského kraje, odbor dopravy

Kolaudační rozhodnutí o povolení užívání stavby „Silnice I/2 Kobylnice průtah, objekty: SO 1-komunikace, SO 3-most, v km 111,88. V termínu do 04/2007 budou dokončeny vegetační úpravy.

Na vědomí.

c)     Silnice Čáslav-Holding, a.s.

Faktura 100600401 ve výši 230.152,-Kč za stavební práce „I/2 Kobylnice průtah-Objekt SO 2-Chodník“ dle smlouvy odílo za dne 25.5.2006.

Obecní zastupitelstvo schvaluje úhradu faktury dle smlouvy k datu 3.2.2007.
K bodu 5)

a)     Komerční banka Kutná Hora

Stav finančních prostředků na účtu obce ke dni 6.12.2006 č.výpisu 124 :       704.787,28 Kč.

Na vědomí.

b)     Návrh rozpočtu na rok 2007

Příjmy                                 1.231.900 Kč

Výdaje                                1.931.900 Kč z toho rozpočtová rezerva 645.100 Kč

Financování                          700.000 Kč.

Obecní zastupitelstvo souhlasí s vyvěšením návrhu rozpočtu.

c)     Refundace mzdy

Refundace mzdy starosty ze dne 30.11., 6.12. a 8.12.2006, celkem 13,5 hod.

Obecní zastupitelstvo schvaluje úhradu.

d)     Úprava vjezdu k čp. 5 a 6 Kobylnice

Technické řešení bude zkonzultováno s odborníkem

Obecní zastupitelstvo souhlasí s řešením úpravy vjezdu u čp. 5 a 6.

e)     Zajištění nových dopravních značek v obci

Značky zajistí p. Štěpánek.

Obecní zastupitelstvo souhlasí.

K bodu 6) 

Usnesení č. 15/2006:
1.       Obecní zastupitelstvo schvaluje došlou poštu 390-432.
2.       Obecní zastupitelstvo schvaluje starostu jako oddávajícího pro občany obce Kobylnice.
3.       Obecní zastupitelstvo bere na vědomí kolaudační rozhodnutí Silnice I/2 – průtah obcí Kobylnice.
4.       Obecní zastupitelstvo schvaluje úhradu faktury č.100600401 Silnice Čáslav ve výši 230.152,-Kč k 3.2.2007.
5.       Obecní zastupitelstvo bere na vědomí stav finančních prostředků na účtu  k 6.12.2006 v KB Kutná Hora.
6.       Obecní zastupitelstvo schvaluje refundaci mzdy starosty obce celkem 13,5 hodiny.
7.       Obecní zastupitelstvo schvaluje úpravu vjezdu k čp. 5 a 6. Technické řešení bude konzultováno s odborníky.
Usnesení schváleno 7-mi hlasy.
K bodu 7)

Jednání ukončil starosta obce Jiří Rambousek.

Příští schůze zastupitelstva se bude konat dne 8.ledna 2007.

Zapsala:

  Falgeová Lenka

Ověřil(a):

 

Štěpánek Václav, Lebedová Marie.

 

 

                                                                                                              Rambousek Jiří

                                                                                                                starosta obce