Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Zápis z jednání OZ Kobylnice, konaného dne 12.2.2007

Vloženo: 26. února 2007

Platnost do: 31. prosince 2009

Přítomni:

                        Rambousek Jiří

                        Lebedová Marie

                        Krajíčková Jarmila

                        Veselá Ivana

                        Štěpánek Václav

Omluveni:

                        Kőllner Miloš

                        Rambousek Karel

Program:

1)     Zahájení

2)     Ověření zápisu z minulého jednání

3)     Jmenování ověřovatelů

4)     Došlá pošta 31-62

5)     Různé

6)     Usnesení

7)     Závěr

K bodu 1)

Jednání OZ zahájil starosta obce p. Jiří Rambousek. Přivítal přítomné a seznámil s programem jednání. Program byl schválen 5 - hlasy.

K bodu 2)

Ověřovatelé provedli kontrolu a ověření zápisu z minulého jednání.

Bez připomínek.

K bodu 3)

Ověřovatelé dnešního zápisu byli jmenováni:

Veselá Ivana, Krajíčková Jarmila

Bez připomínek.

K bodu 4)

a)     Okresní soud v Kutné Hoře

Žádost o prošetření rodinných poměrů v opatrovnictví nesv. Luboše Krajňáka, Kobylnice 3.

Na vědomí.

b)     Obecní úřad Záboří nad Labem

Zaslání dodatku č. 4 ke smlouvě o úhradě nákladů veřejného pohřebiště v Záboří nad Labem včetně kalkulace nákladů za rok 2006.

Obecní zastupitelstvo schvaluje.

c)     SOP Přelouč

Zápis z jednání 1.valné hromady SOP ze dne 15.12.2006 v Přelouči. Zápis byl přečten.

Bez připomínek.

d)     CONNEX Východní Čechy a.s.

Smlouva č.651/237/2007 na ostatní dopravní obslužnost v roce 2007 v celkové výši 15930 Kč. Splatnost ve 4 splátkách: 1.2., 1.5., 1.9., 1.11.2007.

Obecní zastupitelstvo schvaluje.

e)     Město Kutná Hora

Pozvánka na setkání starostů dne 9.2.2007.

Na vědomí.

f)       Obecní úřad Nové Dvory

Neinvestiční náklady za žáky ZŠ za II.pololetí 2006 ve výši 20 000 Kč.

Obecní zastupitelstvo schvaluje.

g)     Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje

Pozvánka na 1denní přípravu v oblasti krizového řízení a ochrany obyvatelstva, které se uskuteční 1.3.2007 od 9 hod. v zasedací místnosti HZS Kutná Hora.

Zúčastní se starosta.

h)     Pardubický kraj, odbor životního prostředí a zemědělství

Oznámení o zahájení vodoprávního řízení ve věci nakládání s vodami pro vodní nádrž Pařížov-zvýšení průtoku vody na 9 m3 za vteřinu na dobu od 31.3. až 1.4.2007 pro vodácké účely.

Na vědomí.

i)        ALIS spol. s r.o.

Faktura č. 72402 na částku 2142 Kč za roční udržovací poplatek k programu KEO.

Obecní zastupitelstvo schvaluje.

j)        Renata Neprašová, Kutná Hora

Smlouva ze dne 31.1.2007 na provedení dopravního značení v obci Kobylnice dle cenové nabídky č. 7001.

Obecní zastupitelstvo schvaluje.
K bodu 5)

a)     Účetní výkazy MŠ Kobylnice k 31.12.2006.

Ztráta MŠ vznikla zejména neustále se zvyšujícími provozními náklady a nízkými příspěvky od rodičů. Proto OZ schválilo na minulém zasedání mimořádný příspěvek na provoz pro rok 2007 ve výši 15 tis.Kč. Finanční a kontrolní výbor provede v této příspěvkové organizaci veřejnosprávní kontrolu v termínu do 15.3.2007.

Obecní zastupitelstvo schvaluje.

b)     DaM Pospíšil Kutná Hora

Faktura č. 600440/2006 na vícepráce v celkové výši 81242 Kč. Po překontrolování zhotovených víceprací a odsouhlasení s dodavatelem bude provedena úhrada ve výši 60000 Kč.

Obecní zastupitelstvo schvaluje.

c)     Prodej pozemku č. 88/2

Dle záměru obce ze dne 29.12.2006 OZ souhlasí s prodejem pozemku č.88/2 o výměře 354 m2 p.Vyčítalovi dle znaleckého posudku (pořadové číslo 2392-012-1/07) za celkovou cenu 33 870,- Kč. Kupní cenu zaplatí kupující dle kupní smlouvy do 30.3.2007.

Obecní zastupitelstvo schvaluje.

K bodu 6) 

Usnesení č. 3/2007:

1.      Obecní zastupitelstvo bere na vědomí došlou poštu 31-62.

2.      Obecní zastupitelstvo schvaluje podepsání smlouvy ze dne 31.1.2007 na provedení dopravního značení v obci Kobylnice dle cenové nabídky č. 7001 v celkové výši 24 668,- Kč.

3.      Obecní zastupitelstvo schvaluje účetní výkazy MŠ Kobylnice k 31.12.2006.

4.      Obecní zastupitelstvo schvaluje uhrazení faktury č. 600440/2006 na vícepráce v celkové výši 60 000,- Kč. Odsouhlaseno dodavatelem.

5.      Obecní zastupitelstvo schvaluje prodej pozemku č. 88/2 o výměře 354 m2 p.Vyčítalovi dle znaleckého posudku (pořadové číslo 2392-012-1/07) za celkovou cenu 33 870,- Kč. Kupní cenu zaplatí kupující dle kupní smlouvy do 30.3.2007.

Schváleno 5 - hlasy.

K bodu 7)

Jednání ukončil starosta obce Jiří Rambousek.

Příští schůze zastupitelstva se bude konat dne 5.3.2007.

Zapsala:

  Falgeová Lenka

Ověřil(a):

Veselá Ivana, Krajíčková Jarmila.

                                                                                                              Rambousek Jiří

                                                                                                                starosta obce