Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Zápis z jednání OZ Kobylnice konaného dne 16.4.2007

Vloženo: 14. května 2007

Platnost do: 31. prosince 2009

Zápis

z jednání OZ Kobylnice, konaného dne 16.4.2007 od 17:30 hodin v zasedací místnosti OÚ.

Přítomni:

                        Rambousek Jiří

                        Kőllner Miloš

                        Lebedová Marie

                        Rambousek Karel

                        Krajíčková Jarmila

                        Štěpánek Václav

Omluveni:

                        Veselá Ivana

 

Program:

1)     Zahájení

2)     Ověření zápisu z minulého jednání

3)     Jmenování ověřovatelů

4)     Došlá pošta 120-140

5)     Různé

6)     Usnesení

7)     Závěr

K bodu 1)

Jednání OZ zahájil starosta obce p. Jiří Rambousek. Přivítal přítomné a seznámil s programem jednání. Program byl schválen 6 - hlasy.

K bodu 2)

Ověřovatelé provedli kontrolu a ověření zápisu z minulého jednání.

Bez připomínek.

K bodu 3)

Ověřovatelé dnešního zápisu byli jmenováni:

Lebedová Marie, Krajíčková Jarmila

Bez připomínek.

K bodu 4)

a)     ČEZ distribuční služby, s.r.o.

Přerušení dodávky elektřiny Kobylnice-areál po ZD a vrchní vedení ke škole a k okálům ve dnech 17.4.2007 od 8 do 15 hodin.

Na vědomí.

b)     Katastrální úřad Kutná Hora

Smlouva o prodeji pozemku p.č. 88/2 k.ú. Kobylnice o výměře 354 m2 – vklad práva zapsán dne 21.3.2007, právní účinky vznikly 15.2.2007.

Na vědomí.

c)     Městský úřad Kutná Hora, odbor školství

Dodatek k dohodě o úhradě neinvestičních nákladů za žáky škol v Kutné Hoře, které mají trvalý pobyt v obci Kobylnice. Výše nákladů 15801 Kč za tři žáky.

Obecní zastupitelstvo schvaluje.

d)     Renata Neprašová, dopravní značení, Kutná Hora

Faktura č.700055 ze dne 10.4.2007 ve výši 27768 Kč bude vrácena dodavateli. Není dodržena původní smlouva na částku 24668,70 Kč. Zajistí osobně p. Štěpánek Václav.

Obecní zastupitelstvo souhlasí.
K bodu 5)

a)     Rozpočtové opatření č.1/2007

Úprava v celkové výši 8923,.Kč.

Obecní zastupitelstvo schvaluje.

b)     Účetní výkazy MŠ Kobylnice za I.čtvrtletí 2007

Výsledek hospodaření je zisk ve výši 61530 Kč.

Obecní zastupitelstvo schvaluje.

c)     Kontrolní výbor obce provede kontrolu hospodaření MŠ Kobylnice za rok 2006

Pověřeni jsou: Štěpánek Václav, Veselá Ivana a Rambousek Karel.

Na vědomí.

d)     Tomáš Stibůrek, geodetické práce, Čáslav

Zhotovení zaměření kabelů veřejného osvětlení pod silnicí I/2. Faktura na částku 6000 Kč.

Obecní zastupitelstvo schvaluje.

e)     Závěrečný účet za rok 2006

OZ schvaluje závěrečný účet s výhradou.

Nápravné opatření: 

1. OZ schvaluje  s peněžní dar pro zastupitele, kterým skončil mandát 20.10.2006 a novým zastupitelům vznikl nárok 1.11.2006.

2. OZ schvaluje do kontrolního výboru p. Karla Rambouska a p. Jarmilu Krajíčkovou jako členy.

f)       Provedení kontroly úhrad poplatků za odpad a psy na rok 2007.

Kontrolu provede finanční komise do 30.4.2007.

 

g)     Zajištění laviček k dětskému koutku.

Zajistí p. Karel Rambousek do 30.4.2007.

h)     Dohoda o provedení práce od 1.4.-31.12.2007 p.Milan Herodes

Úklid obce a odvoz vody s použitím vlastní techniky. Dohoda ve výši 1500 Kč.

Usnesení č. 7/2007:

1.      Obecní zastupitelstvo bere na vědomí došlou poštu 120-140.

2.      Obecní zastupitelstvo bere na vědomí přerušení dodávky elektřiny dne 17.4.2007 od 8 do 15 hodin.

3.      Obecní zastupitelstvo schvaluje smlouvu o prodeji pozemku p.č. 88/2 k.ú. Kobylnice o výměře 354 m2 v částce 33870 Kč.

4.      Obecní zastupitelstvo schvaluje dohodu o úhradě neinvestičních nákladů za žáky ve výši 15801 Kč pro Město Kutná Hora.

5.      Obecní zastupitelstvo souhlasí s vrácením faktury č. 700055 ve výši 27768 Kč-požadavek na opravu faktury dle smlouvy na částku 24668,70 Kč.

6.      Obecní zastupitelstvo schvaluje rozpočtové opatření č.1 ve výši 8923 Kč.

7.      Obecní zastupitelstvo schvaluje účetní výkazy MŠ Kobylnice za I.čtvrtletí 2007.

8.      Obecní zastupitelstvo schvaluje úhradu faktury za zhotovení zaměření kabelů VO ve výši 6000 Kč.

9.      Obecní zastupitelstvo ukládá provedení kontroly hospodaření MŠ Kobylnice za rok 2006 a k tomu pověřuje tři členy kontrolního výboru.

10. Obecní zastupitelstvo ukládá finanční komisi  provedení kontroly poplatků za odpad a psy na rok 2007.

11. Závěrečný účet za rok 2006

OZ schvaluje závěrečný účet s výhradou.

Nápravné opatření: 

1. OZ schvaluje  peněžní dar pro zastupitele, kterým skončil mandát ke dni 20.10.2006 – odměna ve výši od 20.10.2006 do 31.10.2006. Novým zastupitelům vznikl nárok 1.11.2006.

2. OZ schvaluje do kontrolního výboru p. Karla Rambouska a p. Jarmilu Krajíčkovou jako členy.

12. Obecní zastupitelstvo schvaluje odměnu p. Milanu Herodesovi ve výši 1500 Kč za práce dle dohody.

Schváleno 6 - hlasy.

K bodu 6)

Jednání ukončil starosta obce Jiří Rambousek.

Příští schůze zastupitelstva se bude konat dne 7.5.2007.

Zapsala:

  Falgeová Lenka

Ověřil(a):

Lebedová Marie, Krajíčková Jarmila

 

 

 

 

 

 

                                                                                                              Rambousek Jiří

                                                                                                                starosta obce