Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Zápis z jednání OZ Kobylnice konaného dne 20.11.2006

Vloženo: 27. listopadu 2006

Platnost do: 9. listopadu 2009

Zápis

z jednání OZ Kobylnice, konaného dne 20.11.2006 od 17:30 hodin v zasedací místnosti OÚ.

Přítomni:

                        Rambousek Jiří

                        Kőllner Miloš

                        Lebedová Marie

                        Rambousek Karel

                        Krajíčková Jarmila

                        Veselá Ivana

Omluveni:           

                        Štěpánek Václav

                       

Program:

1)     Zahájení

2)     Ověření zápisu z minulého jednání

3)     Jmenování ověřovatelů

4)     Došlá pošta 365-390

5)     Různé

6)     Usnesení

7)     Závěr

K bodu 1)

Jednání OZ zahájil starosta obce p. Jiří Rambousek. Přivítal přítomné a seznámil s programem jednání. Program byl schválen 6 - hlasy.

K bodu 2)

Ověřovatelé provedli kontrolu a ověření zápisu z minulého jednání.

Bez připomínek.

K bodu 3)

Ověřovatelé dnešního zápisu byli jmenováni:

Veselá Ivana, Rambousek Karel

Bez připomínek.

K bodu 4)

a)     Krajská hygienická stanice Středočeského kraje

Žádost o spolupráci – oznámení o zahájení a ukončení činnosti provozovny stravovacích služeb a sdělování akcí na adresu KHS.

Na vědomí.

b)     TJ zrakově postižených ZORA Praha

Žádost o příspěvek.

Obecní zastupitelstvo souhlasí s příspěvkem ve výši 200 Kč. Schváleno 6-ti hlasy.

c)     Katastrální úřad pro Středočeský kraj, pracoviště Kutná Hora

Výzva k doplnění podání – zaslání kolaudačního rozhodnutí, kterým byl kolaudován rodinný dům čp.65 na st.parcele 19/2.

Na vědomí.

d)     ASPI, a.s. Praha 3

Zálohová faktura na odběr Věstníku právních předpisů Středočeského kraje na rok 2007 ve výši 700 Kč bez DPH.

Obecní zastupitelstvo souhlasí. Schváleno 6-ti hlasy.

e)     SOP a.s. Přelouč

Obecní zastupitelstvo rozhodlo přiobjednat kontejner na plasty a obaly tetra pack. Kontejner bude umístěn ve vsi na platu po bývalé autobusové čekárně. Dále bude objednán kontejner na bílé sklo.

Obecní zastupitelstvo schvaluje 6-ti hlasy.

f)       Svaz tělesně postižených v ČR, okresní výbor Kutná Hora, Červené Janovice 102

Nabídka rehabilitačních a kompenzačních pomůcek včetně ceníku. Bude vyvěšeno v obecní skříňce.

Obecní zastupitelstvo bere na vědomí.

g)     Městský úřad Kutná Hora, odbor správní

Osvědčení  o zvolení zastupitelů a výsledky hlasování ve volbách do OZ.

Na vědomí.

h)     Středočeský kraj, hejtman Petr Bendl

Poděkování za práci v minulém volebním období.

Na vědomí.

i)        Krajský úřad Středočeského kraje

Výdaje spojené s volbami do zastupitelstev obcí. Termín vyúčtování 20.11.2006.

Na vědomí.

K bodu 5)

a)     Pokyn k provedení inventarizace majetku obce.

Inventarizace bude provedena k 31.12.2006. Jmenování hlavní a dílčích inventarizačních komisí. Jmenování likvidační komise.

Na vědomí.

b)     Mikulášská nadílka pro děti se uskuteční dne 3.12.2006 od 14 hod. v pivnici.

Nadílku pro děti do 12 let v hodnotě 40 Kč na 1 dítě zajistí Ivana Veselá.

Na vědomí.

c)     Setkání důchodců se uskuteční dne 9.12.2006 od 15 hod. v pivnici.

Bude zajištěn kulturní program a občerstvení v hodnotě 50 Kč na osobu (párek, káva, zákusek). Zajistí pohostinství.

Na vědomí.

d)     Pronájem pivnice.

Obecní zastupitelstvo schválilo pronájem pivnice – prodloužení pro p. Vlka do 30.6.2007 bez nájmu.

Schváleno 6-ti hlasy.

e)     Značení místních komunikací.

Rozmístění dopravních značek provede Dopravní značení Neprašová Kutná Hora.

Zajistí starosta.

f)       Změna místních poplatků za odvoz komunálního odpadu na rok 2007- 450 Kč.

Bude provedena úprava vyhlášky.

Zajistí místostarosta včetně vyvěšení.

g)     Telefonní poplatky – pevná linka OÚ a MŠ.

Obecní zastupitelstvo souhlasí se zřízením telefonní linky OÚ a MŠ přes Internet – provede firma ASYS Kolín. Instalační náklady cca 6 000 Kč, hovorné 0,60 Kč za 1 minutu.

Schváleno 6-ti hlasy.

h)     Návrh odměn členům zastupitelstva podle zák. 50/2006 Sb., přílohy č.1

Starosta                              10000 Kč

Zástupce starosty                  8500 Kč

Předseda výboru + člen          1400 Kč

Účetní obce a MŠ                  8500 Kč

Uklízečka OÚ                          900 Kč

Platnost od 1.11.2006.

Schváleno 6-ti hlasy.

i)        Veřejná schůze se uskuteční dne 2.12.2006 od 17 hod. v místní pivnici.

Program zajistí starosta. Zprávu o hospodaření zajistí účetní.

Na vědomí.

j)        Rozpočtové opatření č. 4

Jedná se o úpravy rozpočtu OÚ přesunem z položky 5901-nespecifikované rezervy ve výši 26200 Kč na § 2219 a 3399 a pol. 5162.

Schváleno 6-ti hlasy.

k)     Účetní výkazy MŠ Kobylnice k 30.9.2006

Rozvaha, výsledovka, příloha. Výsledek hospodaření 30,04 tis. Kč.

Schváleno 6-ti hlasy.

K bodu 6) 

Usnesení č. 14/2006:
1.       Obecní zastupitelstvo schvaluje došlou poštu 365-390.
2.      Obecní zastupitelstvo schvaluje příspěvek ve výši 200 Kč pro TJ ZORA Praha.
3.      Obecní zastupitelstvo schvaluje zálohovou fakturu ve výši 700 Kč na Věstník Stř.kraje.
4.      Obecní zastupitelstvo schvaluje nákup dvou kontejnerů na plasty a sklo.
5.      Obecní zastupitelstvo schvaluje Mikulášskou nadílku pro děti do 12 let.
6.      Obecní zastupitelstvo schvaluje Setkání důchodců.
7.      Obecní zastupitelstvo schvaluje prodloužení pronájmu pivnice pro p.Vlka do 30.6.2007.
8.      Obecní zastupitelstvo schvaluje návrh na zvýšení poplatku za KO ve výši 450 Kč na osobu.
9.      Obecní zastupitelstvo schvaluje zrušení pevných telefonních linek a zřízení telefonů přes Internet firmou ASYS Kolín.
10.  Obecní zastupitelstvo schvaluje odměny členům OZ dle zákl. 50/2006 Sb.-přílohy č.1, účetní a uklízečce.
11.  Obecní zastupitelstvo schvaluje rozpočtové opatření č.4 a účetní výkazy MŠ k 30.9.2006.
12.  Obecní zastupitelstvo schvaluje rozmístění dopravních značek na místních komunikacích.
13.  Obecní zastupitelstvo schvaluje rozpočtový výhled do roku 2008 a 2010 dle přílohy.
Usnesení schváleno 6-ti hlasy.

 

Jednání ukončil starosta obce Jiří Rambousek.

Příští schůze zastupitelstva se bude konat dne 11.12.2006.

Zapsala:

  Falgeová Lenka

Ověřil(a):

Veselá Ivana, Rambousek Karel

 

 

 

                                                                                                              Rambousek Jiří

                                                                                                                starosta obce