Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Zápis z jednání OZ Kobylnice konaného dne 22.1.2007

Vloženo: 26. února 2007

Platnost do: 31. prosince 2009

Přítomni:


 

                        Rambousek Jiří


 

                        Kőllner Miloš


 

                        Lebedová Marie


 

                        Rambousek Karel


 

                        Veselá Ivana


 

                        Štěpánek Václav


 

Omluveni:


 

                        Krajíčková Jarmila


 

Program:


 

1)     Zahájení


 

2)     Ověření zápisu z minulého jednání


 

3)     Jmenování ověřovatelů


 

4)     Došlá pošta 11-30


 

5)     Různé


 

6)     Usnesení


 

7)     Závěr


 


 

 

K bodu 1)


 

Jednání OZ zahájil starosta obce p. Jiří Rambousek. Přivítal přítomné a seznámil s programem jednání. Program byl schválen 6 - hlasy.


 

K bodu 2)


 

Ověřovatelé provedli kontrolu a ověření zápisu z minulého jednání.


 

Bez připomínek.


 

K bodu 3)


 

Ověřovatelé dnešního zápisu byli jmenováni:


 

Štěpánek Václav, Lebedová Marie


 

Bez připomínek.


 

K bodu 4)


 

a)     SOP a.s. Přelouč


 

Žádost o vystavení faktury ve výši 490,10 Kč za prodej skla.


 

Na vědomí.


 

b)     SOP a.s. Přelouč


 

Vykazovaný rok 2006 – komunální odpady a jim podobné odpady z nevýrobní činnosti právnických a fyzických osob oprávněných k podnikání včetně odděleně sbíraných složek těchto odpadů a jiné odpady – přehled.


 

Na vědomí.


 

c)     Obecní úřad, stavební úřad, Záboří nad Labem


 

Oznámení o zahájení kolaudačního řízení a pozvání k ústnímu jednání pro stavbu: Garážové stání u rod. domu č.p. 64 Kobylnice ústní jednání spojené s místním šetřením dne 26.1.2007 od 9 hod.


 

Na vědomí.


 

d)     Obecní úřad, stavební úřad, Záboří nad Labem


 

Rozhodnutí o prodloužení platnosti územního rozhodnutí o umístění stavby: Skupinový vodovod Bernardov, Kobylnice, Habrkovice, Svatý Mikuláš – platnost se prodlužuje do 31.12.2008.


 

Na vědomí.


 

e)     Jan Přibyl, Kšely – restaurátorské a pozlacovačské práce


 

Nabídka služeb.


 

Na vědomí.


 

f)       Obec Nové Dvory


 

Faktura č. 41004 ve výši 2054,-Kč – náklady na stravování v MŠ za období září-prosinec 2006.


 

Obecní zastupitelstvo schvaluje úhradu.


 

g)     Komerční banka Kutná Hora


 

Výpis z b.ú. ze dne 18.1.2007  zůstatek ve výši 706035,38 Kč.


 

Na vědomí.
K bodu 5)


 

a)     Návrh rozpočtového opatření OÚ č. 5  a č. 6 ke dni 31.12.2006.


 

Rozpočtové opatření č. 5 ve výši 260672,50 Kč, rozpočtové opatření č. 6 : Nespecifikované rezervy -567710 Kč, Změna stavu krátkodobých prostředků 567710 Kč.


 

Obecní zastupitelstvo schvaluje dle příloh.


 

 


 

b)     Návrh mimořádného příspěvku na provoz MŠ na rok 2007 ve výši 15000 Kč.


 

Důvodem je ztráta v hospodaření za rok 2005 a 2006. Provozní náklady (bez dotace na přímé náklady) činí na 1 žáka cca 5000 Kč za rok. Příspěvky od rodičů za rok 2006 činil celkem 7150 Kč.


 

Obecní zastupitelstvo schvaluje.


 

c)     Schválení plánu hospodaření MŠ Kobylnice k 31.12.2006.


 

Náklady : 768264 Kč, výnosy 768264 Kč.


 

Obecní zastupitelstvo schvaluje.


 

d)     CONNEX Východní Čechy a.s.


 

Úhrada výdajů na ostatní dopravní obslužnost za II.pololetí 2006 nebyla poukázána z důvodu neplnění smlouvy.


 

Obecní zastupitelstvo schvaluje úhradu 3.splátky ve výši 3982,50 Kč a 4.splátku ve výši 2000 Kč.


 

e)     Vyčištění příkopu u Veselých.


 

Nálety v příkopu vyřeže p. Stránský včetně úklidu větví.


 

Obecní zastupitelstvo souhlasí.


 

f)       Dohody o provedení práce:


 

- p. Krátký ve výši 700 Kč za vybudování nástupního ostrůvku u lesa včetně použití vlastních prostředků
- p. Rambousek Jaroslav ve výši 700 Kč za zhotovení zábradlí u nástupního ostrůvku včetně použití vlastních prostředků


 

- p.Veselý Milan ve výši 900 Kč za výměnu 13 kusů světel na obci


 

Obecní zastupitelstvo schvaluje.


 

g)     Dopravní značení


 

Nabídka č.1: Dopravní značení K.H. – Neprašová v celkové částce 24668,70 Kč.


 

Nabídka č. 2: ASIG Chvaletice v celkové částce 24535 Kč.


 

Obecní zastupitelstvo schvaluje nabídku č.1 z důvodu předchozí dobré spolupráce.


 

h)     DaM Pospíšil s.r.o. Kutná Hora


 

Faktura č. 600440/2006 ve výši 81242 Kč za zhotovení asfaltového povrchu, úprava terénu, odvoz, naložení a skládka starého přejezdu a kořenů neodpovídá skutečnosti. Na základě místního šetření bylo zjištěno, že 10 m2 asfaltového povrchu je účtováno navíc, doprava vč. skládkování neodpovídá běžným cenám. Celková výše víceprací odpovídá částce 60242 Kč.


 

Obecní zastupitelstvo souhlasí s vrácením faktury.


 

i)        Zprávy jednotlivých výborů


 

Vyslechnuty zprávy finančního,kontrolního, stavebního, školského a kulturního výboru


 

K bodu 6) 


 

Usnesení č. 2/2007:


 

1.      Obecní zastupitelstvo bere na vědomí zůstatek na běžném účtu u KB ve výši 706035,38 Kč.


 

2.      Obecní zastupitelstvo bere na vědomí došlou poštu 11-30.


 

3.      Obecní zastupitelstvo souhlasí s proplacením faktury č.41004 ve výši 2054 Kč.


 

4.      Obecní zastupitelstvo schvaluje rozpočtové opatření č. 5 a 6 ze dne 31.12.2006.


 

5.      Obecní zastupitelstvo schvaluje plán nákladů a výnosů MŠ Kobylnice k 31.12.2006.


 

6.      Obecní zastupitelstvo schvaluje mimořádný příspěvek na provoz pro MŠ Kobylnice  na rok 2007 ve výši 15000 Kč.


 

7.      Obecní zastupitelstvo schvaluje úhradu ostatní dopravní obslužnosti za rok 2006 ve výši celkem 5982,50 Kč.


 

8.      Obecní zastupitelstvo schvaluje zhotovení dopravního značení v obci dle nabídky č.1 ve výši 24668,70 Kč.


 

9.      Obecní zastupitelstvo schvaluje vrácení faktury č. 600440/2006 firmy DaM Pospíšil s.r.o. Kutná Hora na částku 81242 Kč.


 

10. Obecní zastupitelstvo schvaluje dohody o provedení práce p. Krátkému, p. Rambouskovi a p. Veselému.


 

11. Obecní zastupitelstvo  schvaluje zprávy jednotlivých výborů.


 


 


 

 

Schváleno 6 - hlasy.


 

K bodu 7)


 

Jednání ukončil starosta obce Jiří Rambousek.


 

Příští schůze zastupitelstva se bude konat dne 12.února 2007.


 

Zapsala:


 

  Falgeová Lenka


 

Ověřil(a):


 

Štěpánek Václav, Lebedová Marie

 


 

 

                                                                                                              Rambousek Jiří


 

                                                                                                                starosta obce