Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Zápis z jednání OZ Kobylnice konaného dne 26.3.2007

Vloženo: 14. května 2007

Platnost do: 31. prosince 2009

Zápis

z jednání OZ Kobylnice, konaného dne 26.března 2007 od 17:30 hodin v zasedací místnosti OÚ.

Přítomni:

                        Rambousek Jiří

                        Kőllner Miloš

                        Lebedová Marie

                        Rambousek Karel

                        Veselá Ivana

                        Štěpánek Václav

Omluveni:  

                       

                        Krajíčková Jarmila

                       

                       

Program:

1)     Zahájení

2)     Ověření zápisu z minulého jednání

3)     Jmenování ověřovatelů

4)     Došlá pošta 95-119

5)     Různé

6)     Usnesení

7)     Závěr

K bodu 1)

Jednání OZ zahájil starosta obce p. Jiří Rambousek. Přivítal přítomné a seznámil s programem jednání. Program byl schválen 6 - hlasy.

K bodu 2)

Ověřovatelé provedli kontrolu a ověření zápisu z minulého jednání.

Bez připomínek.

K bodu 3)

Ověřovatelé dnešního zápisu byli jmenováni:

Veselá Ivana, Lebedová Marie

Bez připomínek.

K bodu 4)

a)     ČSÚ Praha

Čtvrtletní výkaz Práce 2-04 včetně pokynů.

Za zpracování v uvedených termínech odpovídá hospodářka.

b)     Pardubický kraj, odbor životního prostředí a zemědělství

Rozhodnutí o povolení pro Povodí Labe, státní podnik Hradec Králové o prodloužení platnosti povolení k nakládání s povrchovými vodami pro vodní nádrž Pařížov, které bylo vydáno rozhodnutím Okresního úřadu Chrudim dne 13.3.2000 pod č.j. ŽP/VH/11/2000/Hr. Platnost rozhodnutí se prodlužuje do 31.12.2009.

Na vědomí.

c)     Krajský úřad Středočeského kraje, odbor kontroly

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Plynofikace-zájmové sdružení obcí Záboří n/L. a Kobylnice za rok 2006.

Na vědomí.

d)     Krajský úřad Středočeského kraje, odbor kontroly

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Kobylnice za rok 2006 a návrh závěrečného účtu obce Kobylnice za rok 2006.

Na vědomí.
K bodu 5)

a)     Zabudování houpadla a dětských prolézaček bude provedeno dne 30.3.2007 – umístění za volejbalové hřiště.

Zodpovídá: Veselá Ivana

b)     Prodloužení smlouvy na pronájem prodejny potravin pro p.Otto Vlka.

Obecní zastupitelstvo souhlasí s prodloužením smlouvy do 1.3.2008.

Schváleno 6-ti hlasy.

c)     Úprava vjezdu před čp. 5 a 6

OZ pověřuje starostu obce zakoupením pojezdových roštů v ceně cca 800 Kč za 1 rošt (16 kusů).

Schváleno 6-ti hlasy.

d)     Oprava podlahy v  šatně MŠ Kobylnice

OZ ukládá stavební komisi zajistit oslovení alespoň tří firem na zhotovení podlahy.

e)     Nákup dřevěných hraček pro děti MŠ Kobylnice

Otčenáškova stavebnice v ceně 13800 Kč.

OZ schvaluje 6-ti hlasy.

f)       Zůstatek na účtu obce u KB Kutná Hora ke dni 21.3.2007 činí 379555,45 Kč.

Na vědomí.

g)     Nákup 6 kusů okrasných dřevin

OZ souhlasí s nákupem v částce 400 Kč za kus.

K bodu 6) 

Usnesení č. 5/2007:

1.      Obecní zastupitelstvo bere na vědomí došlou poštu 95-119.

2.      Obecní zastupitelstvo bere na vědomí zprávu o výsledku  přezkoumání hospodaření DSO Plynofikace-zájmové sdružení obcí Záboří n/L. a Kobylnice za rok 2006.

3.      Obecní zastupitelstvo bere na vědomí návrh závěrečného účtu obce Kobylnice za rok 2006.

4.      Obecní zastupitelstvo schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na prodejnu potravin p. Vlkovi.

5.      Obecní zastupitelstvo schvaluje nákup roštů před č.p. 5 a 6 v ceně 800 Kč za kus (16 kusů).

6.      Obecní zastupitelstvo schvaluje nákup dřevěné stavebnice do MŠ v ceně 13800 Kč.

7.      Obecní zastupitelstvo schvaluje opravu podlahy v šatně MŠ Kobylnice.

8.      Obecní zastupitelstvo schvaluje nákup okrasných dřevin – 6 kusů - 1 kus za  400 Kč.

9.      Obecní zastupitelstvo bere na vědomí zůstatek účtu u KB ke dni 21.3.2007-379555,45 Kč.

Schváleno 6 - hlasy.

K bodu 7)

Jednání ukončil starosta obce Jiří Rambousek.

Příští schůze zastupitelstva se bude konat dne 16.4.2007.

Zapsala:

  Falgeová Lenka

Ověřil(a):

Veselá Ivana, Lebedová Marie

 

 

 

 

 

 

                                                                                                              Rambousek Jiří

                                                                                                                starosta obce