Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Zápis z jednání OZ Kobylnice konaného dne 29.12.2006

Vloženo: 22. ledna 2007

Platnost do: 9. listopadu 2009

Zápis

z jednání OZ Kobylnice, konaného dne 29.12.2006 od 17:30 hodin v zasedací místnosti OÚ.

Přítomni:

                        Rambousek Jiří

                        Kőllner Miloš

                        Lebedová Marie

                        Rambousek Karel

                        Krajíčková Jarmila

                        Veselá Ivana

                        Štěpánek Václav

Omluveni:

Program:

1)     Zahájení

2)     Ověření zápisu z minulého jednání

3)     Jmenování ověřovatelů

4)     Došlá pošta 0

5)     Různé

6)     Usnesení

7)     Závěr

 

K bodu 1)

Jednání OZ zahájil starosta obce p. Jiří Rambousek. Přivítal přítomné a seznámil s programem jednání. Program byl schválen 7 - hlasy.

K bodu 2)

Ověřovatelé provedli kontrolu a ověření zápisu z minulého jednání.

Bez připomínek.

K bodu 3)

Ověřovatelé dnešního zápisu byli jmenováni:

Štěpánek Václav, Rambousek Karel

Bez připomínek.

K bodu 4)K bodu 5)

a)     Obecní zastupitelstvo schvaluje rozpočet na rok 2007: Příjmy 1 231900 Kč, Výdaje 1 931900 Kč, Financování 700000 Kč.

b)     Obecní zastupitelstvo schvaluje záměr prodeje zast.pozemku p.č. 88/2 o výměře 354 m2 a dále pronájem pozemku p.č. 158/2.

K bodu 6) 

Usnesení č. 16/2006:

1) Obecní zastupitelstvo schvaluje rozpočet na rok 2007: Příjmy ve výši 1 231 900 Kč, výdaje ve výši 1 931 900 Kč a financování  ve výši 700 000 Kč.

2) Obecní zastupitelstvo schvaluje záměr prodeje zast.pozemku p.č. 88/2 a pronájem pozemku p.č. 158/2.

Schváleno 7-mi hlasy.
K bodu 7)

Jednání ukončil starosta obce Jiří Rambousek.

Příští schůze zastupitelstva se bude konat dne 8.ledna 2007.

Zapsala:

  Falgeová Lenka

Ověřil(a):

Štěpánek Václav, Rambousek Karel.

 

 

 

 

 

 

                                                                                                              Rambousek Jiří

                                                                                                                starosta obce