Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Zápis z jednání OZ Kobylnice, konaného dne 3.9.2007.

Vloženo: 22. prosince 2008

Platnost do: 31. prosince 2009

Přítomni:


 

                        Rambousek Jiří


 

                        Kőllner Miloš


 

                        Lebedová Marie


 

                        Rambousek Karel


 

                        Krajíčková Jarmila


 

                        Veselá Ivana


 

                        Štěpánek Václav


 

Omluveni:


 

Program:


 

1)     Zahájení


 

2)     Ověření zápisu z minulého jednání


 

3)     Jmenování ověřovatelů


 

4)     Došlá pošta 294-310


 

5)     Různé


 

6)     Usnesení


 

7)     Závěr


 

K bodu 1) 


 

Jednání OZ zahájil starosta obce p. Jiří Rambousek. Přivítal přítomné a seznámil s programem jednání. Program byl schválen 7 - hlasy.


 

K bodu 2) 


 

Ověřovatelé provedli kontrolu a ověření zápisu z minulého jednání.


 

Bez připomínek.


 

K bodu 3) 


 

Ověřovatelé dnešního zápisu byli jmenováni:


 

Štěpánek Václav, Rambousek Karel


 

Bez připomínek.


 

K bodu 4) 


 

a)     SOP Přelouč


 

Svoz nebezpečného odpadu dne 8.9.2007 v 11.15 hod. u bytovky. Vyhlášeno místním rozhlasem a vyvěšeno ve vývěsní skřínce.


 

Na vědomí.


 

b)     Pardubický kraj, odbor životního prostředí


 

Oznámení o zahájení vodoprávního řízení  VD Pařížov a schválení manipulačního řádu k tomuto vodnímu dílu.


 

Na vědomí.


 

c)     Ministerstvo zemědělství, Pozemkový úřad Kutná Hora


 

Veřejná vyhláška ke komplexní pozemkové úpravě v katastru obce Habrkovice. Vyvěšeno 27.8.2007.


 

Na vědomí.


 

d)     Rambousková Iveta, Havlíčkova 180, Nové Dvory


 

Žádost o koupi stavební pracely v obci Kobylnice.


 

Na vědomí.


 

e)     SOP a.s. Přelouč


 

Kontejnery pro separaci bílého skla.


 

Obecní zastupitelstvo souhlasí s nákupem kontejneru na bílé sklo cena 8000 Kč+DPH.


 

f)       Klub krajských zastupitelů ČSSD, zastupitelstvo Středočeského kraje


 

Plán investic na opravu na opravu silnic 2. a 3. tříd. OZ bude požadovat opravu silnice Kobylnice-Záboří nad Labem.


 

Obecní zastupitelstvo souhlasí.


 

K bodu 5) 


 

a)     Faktura č. 04007 ve výši 4276 Kč za opravu písma na pomníku padlých a čištění pomníku.


 

Obecní zastupitelstvo schvaluje.


 

b)     Faktura č. 1077812358 ve výši 743,62 Kč za telefon.


 

Obecní zastupitelstvo schvaluje.


 

c)     Komerční banka Kutná Hora


 

Zůstatek k 30.8.2007 na běžném účtu je 587865,12 Kč.


 

Na vědomí.


 

d)     OZ souhlasí s pěší zónou od Čudy k bytovce.


 

Bude umístěno 2 ks sklápěcích sloupků pro případný nutný vjezd.


 

e)     Požární nádrž Kobylnice


 

Nutná oprava schodů u požární nádrže. Zajistí do konce roku opravu Rambousek Karel a Štěpánek Václav.


 

K bodu 6) 


 

Usnesení č. 14/2007:


 

1.      Obecní zastupitelstvo bere na vědomí došlou poštu 294-310.


 

2.      Obecní zastupitelstvo schvaluje nákup kontejneru na bílé sklo za cenu 8000 Kč+DPH.


 

3.      Obecní zastupitelstvo ukládá starostovi zaslat požadavek na opravu silnice Kobylnice-Záboří nad Labem do plánu investic Klubu krajských zastupitelů ČSSD.


 

4.      Obecní zastupitelstvo schvaluje úhradu faktur č.04007 ve výši 4276 Kč na opravu písma pomníku padlých a č.1077812358 ve výši 743,62 Kč za telefon.


 

5.      Obecní zastupitelstvo schvaluje vybudování pěší zóny od Čudy k bytovce.


 

6.      Obecní zastupitelstvo ukládá p. Rambouskovi Karlovi a Štěpánkovi Václavovi zajistit opravu schodů u požární nádrže do konce roku 2007.


 

 


 

Schváleno 7 - hlasy.


 

K bodu 7) 


 

Jednání ukončil starosta obce Jiří Rambousek.


 

Příští schůze zastupitelstva se bude konat dne 24.9.2007.


 

Zapsala:


 

  Falgeová Lenka


 

Ověřil(a):


 

Štěpánek Václav, Rambousek Karel.


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

                                                                                                              Rambousek Jiří


 

                                                                                                                starosta obce