Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Zápis z jednání OZ Kobylnice konaného dne 30.3.2007

Vloženo: 14. května 2007

Platnost do: 31. prosince 2009

Zápis

z jednání OZ Kobylnice, konaného dne 30.3.2007 od 17:30 hodin v zasedací místnosti OÚ.

Přítomni:

                        Rambousek Jiří

                        Kőllner Miloš

                        Lebedová Marie

                        Rambousek Karel

                        Veselá Ivana

                        Štěpánek Václav

Omluveni:

                        Krajíčková Jarmila

Program:

1)     Zahájení

2)     Ověření zápisu z minulého jednání

3)     Jmenování ověřovatelů

4)     Výstavba vodovodu v obci Kobylnice

5)     Usnesení

6)     Závěr

K bodu 1)

Jednání OZ zahájil starosta obce p. Jiří Rambousek. Přivítal přítomné a seznámil s programem jednání. Program byl schválen 6 - hlasy.

K bodu 2)

Ověřovatelé provedli kontrolu a ověření zápisu z minulého jednání.

Bez připomínek.

K bodu 3)

Ověřovatelé dnešního zápisu byli jmenováni:

Rambousek Karel, Veselá Ivana

Bez připomínek.

K bodu 4)

a)     Výstavba vodovodu v obci Kobylnice

Obecní zastupitelstvo projednalo návrh výstavby vodovodu v obci Kobylnice. Výstavba vodovodu byla zamítnuta. Důvodem je nedostatek finančních prostředků a preferování výstavby kanalizace včetně čističky odpadních vod.

Zastupitelstvo schvaluje 6-ti hlasy.
K bodu 5)

Usnesení č. 6/2007:

Obecní zastupitelstvo schvaluje zamítnutí výstavby vodovodu v obci Kobylnice z důvodu nedostatku finančních prostředků a preferování výstavby kanalizace včetně ČOV.

Schváleno 6 - hlasy.

K bodu 6)

Jednání ukončil starosta obce Jiří Rambousek.

Příští schůze zastupitelstva se bude konat dne 16.4.2007.

Zapsala:

  Falgeová Lenka

Ověřil(a):

Rambousek Karel, Veselá Ivana.

 

 

 

 

 

 

                                                                                                              Rambousek Jiří

                                                                                                                starosta obce