Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Zápis z jednání OZ Kobylnice, konaného dne 31.12.2007.

Vloženo: 22. prosince 2008

Platnost do: 31. prosince 2009

Přítomni:


 

                        Rambousek Jiří


 

                        Kőllner Miloš


 

                        Lebedová Marie


 

                        Rambousek Karel


 

                        Krajíčková Jarmila


 

                        Veselá Ivana


 

                        Štěpánek Václav


 

Omluveni:


 

Program:


 

1)     Zahájení


 

2)     Ověření zápisu z minulého jednání


 

3)     Jmenování ověřovatelů


 

4)     Rozpočet


 

5)     Usnesení


 

6)     Závěr


 

 


 

K bodu 1) 


 

Jednání OZ zahájil starosta obce p. Jiří Rambousek. Přivítal přítomné a seznámil s programem jednání. Program byl schválen 7 - hlasy.


 

K bodu 2) 


 

Ověřovatelé provedli kontrolu a ověření zápisu z minulého jednání.


 

Bez připomínek.


 

K bodu 3) 


 

Ověřovatelé dnešního zápisu byli jmenováni:


 

Štěpánek Václav, Veselá Ivana


 

Bez připomínek.


 

K bodu 4) 


 

a)     Obecní zastupitelstvo schvaluje rozpočet na rok 2008 dle přílohy:
příjmy                    1 276 800 Kč
výdaje                   1 976 800 Kč
financování             700 000 Kč


 

K bodu 5) 


 

Usnesení č. 20/2007:


 

1.      Obecní zastupitelstvo schvaluje rozpočet na rok 2008:
příjmy                              1 276 800 Kč
výdaje                             1 976 800 Kč
financování                        700 000 Kč


 

Schváleno 7 - hlasy.


 

K bodu 6) 


 

Jednání ukončil starosta obce Jiří Rambousek.


 

Příští schůze zastupitelstva se bude konat dne 7.1.2008.


 

Zapsala:


 

  Falgeová Lenka


 

Ověřil(a):


 

Štěpánek Václav, Veselá Ivana


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

                                                                                                              Rambousek Jiří


 

                                                                                                                starosta obce