Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Zápis z jednání OZ Kobylnice, konaného dne 5.11.2007.

Vloženo: 22. prosince 2008

Platnost do: 31. prosince 2009

Přítomni:


 

                        Rambousek Jiří


 

                        Kőllner Miloš


 

                        Lebedová Marie


 

                        Rambousek Karel


 

                        Krajíčková Jarmila


 

                        Veselá Ivana


 

                        Štěpánek Václav


 

Omluveni:


 

Program:


 

1)     Zahájení


 

2)     Ověření zápisu z minulého jednání


 

3)     Jmenování ověřovatelů


 

4)     Došlá pošta 364-385


 

5)     Různé


 

6)     Usnesení


 

7)     Závěr


 

K bodu 1) 


 

Jednání OZ zahájil starosta obce p. Jiří Rambousek. Přivítal přítomné a seznámil s programem jednání. Program byl schválen 7 - hlasy.


 

K bodu 2) 


 

Ověřovatelé provedli kontrolu a ověření zápisu z minulého jednání.


 

Bez připomínek.


 

K bodu 3) 


 

Ověřovatelé dnešního zápisu byli jmenováni:


 

Krajíčková Jarmila, Lebedová Marie


 

Bez připomínek.


 

K bodu 4) 


 

a)     Obecní úřad Záboří nad Labem – územní souhlas pro domovní rozvod plynu č.p. 4 – Korbelová Jana


 

Na vědomí.


 

b)     Obecní úřad Žehušice – neinvestiční náklady na žáky navštěvující ZŠ Žehušice, školu navštěvují Krátká Anna a Krátký Daniel. Příspěvek na jednoho žáka je 4.100,-Kč.


 

Obecní zastupitelstvo souhlasí.


 

c)     Okresní správa sociálního zabezpečení Kutná Hora – provedení kontroly pojistného na soc.zabezpečení, kontrola 7.11.2007 – zajistí paní Falgeová.


 

Na vědomí.


 

d)     ZORA Praha – žádost o poskytnutí finančního příspěvku, OZ souhlasí se zasláním 200,-Kč.


 

OZ souhlasí.


 

e)     Asekol Praha 4 – oznámení změny sídla společnosti od 11.10.2007


 

Na vědomí.


 

f)       SOP Přelouč – faktura za odvoz odpadu od 1.10.2007 – 31.12.2007, částka 34.839,-Kč.


 

OZ souhlasí.


 

g)     Vodohospodářská společnost Vrchlice-Maleč – faktura za odvoz fekálií, částka 2.155,50Kč.


 

OZ souhlasí.


 

h)     ASYS Kolín – faktura za provozování internetu a telefonu – částka 676,-Kč.


 

OZ souhlasí.


 

i)        Komerční banka Kutná Hora – výpis k 31.10.2007 – zůstatek 668.605,36Kč.


 

Na vědomí.


 

j)        Veřejná schůze Obecního zastupitelstva – 24.11.2007 od 17.30 hodin v místní pivnici.


 

k)     Mikulášská nadílka - dne 2.12.2007 od 14.00 hodin pro děti do 12 let v místní pivnici. Ovocné balíčky zajistí pan Štěpánek v hodnotě 50,Kč na dítě. Program zajistí Veselá, Krajíčková, Lebedová.


 

l)        Inventury – OZ provede do 31.12.2007.


 

m)   Obecní zastupitelstvo schvaluje nákup dvou kusů košů do čekárny v ceně


 

5.400,-Kč.


 

n)     OZ schvaluje vypracování cenové nabídky na pět kusů dopravních značek    (7 tun) – zajistí Štěpánek V.


 

o)     OZ souhlasí s výměnou částí pozemku č.p.39 ve vlastnictví pí. Kőllnerové (cca 3000 m2) pro výstavbu ČOV, za jiný pozemek ve vlastnictví obce Kobylnice ve stejné hodnotě.


 

K bodu 5) 


 

a)     RECPROJECT Pardubice – smlouva o dílo na „Kobylnice ČOV a splašková tlaková kanalizace“ – cena ke stavebnímu povolení včetně DPH 270.130,-Kč. Vypracování projektu do 15.1.2008.


 

OZ schvaluje.


 

b)     Proagro Pardubice – smlouva o dílo „Inženýring ke stavbě Kobylnice ČOV a splašková tlaková kanalizace“ – cena 132.483,-Kč, včetně DPH.


 

OZ schvaluje.


 

c)     Globál – Geo s.r.o. Hradec Králové – nabídka na dva průzkumné pětimetrové vrty pod ČOV, částka 24.038,-Kč.


 

OZ schvaluje a souhlasí s podepsáním smlouvy o dílo.


 

K bodu 6) 


 

Usnesení č. 17/2007:


 

1.      Obecní zastupitelstvo bere na vědomí došlou poštu č.364 – 385.


 

2.      OZ souhlasí s domovním rozvodem plynu č.p.4 – Korbelová Jana.


 

3.      OZ souhlasí s neinvestičními náklady na žáky ZŠ Žehušice v ceně 4.100,-Kč na jednoho žáka.


 

4.      OZ bere na vědomí kontrolu na OSSZ Kutná Hora – kontrola pojistného.


 

5.      OZ souhlasí s poskytnutím příspěvku ZORA Praha v částce 200,-Kč.


 

6.      OZ bere na vědomí změnu sídla firmy Asekol Praha.


 

7.      OZ souhlasí s proplacením faktury za odvoz odpadu firmě SOP Přelouč v částce 34.839,-Kč.


 

8.      OZ souhlasí s proplacením faktury za odvoz fekálií firmě Vrchlice-Maleč v částce 2.155,50 Kč.


 

9.      OZ souhlasí s proplacením faktury za internet a telefon v částce 676,-Kč.


 

10. OZ bere na vědomí stav účtu v Komerční bance k 31.10.2007 – zůstatek 668.605,36Kč.


 

11. OZ souhlasí s uzavřením smlouvy 270.130,-Kč za vypracování projektu – REC Project.


 

12. OZ souhlasí s uzavřením smlouvy 132.483,-Kč za technickou pomoc pro stavební povolení – Proagro Pardubice.


 

13. OZ souhlasí s uzavřením smlouvy 24.038,-Kč za dva průzkumové vrty pod ČOV – Global Geo s.r.o..


 

14. OZ souhlasí s veřejnou schůzí dne 24.11.2007 od 17.30.hodin.


 

15. OZ souhlasí s Mikulášskou nadílkou dne 2.12.2007 od 14.00 hod. pro děti do 12 let.


 

16. OZ bere na vědomí provedení inventur do 31.12.2007.


 

17. OZ souhlasí s nákupem dvou kusů košů do čekárny v ceně 5.400,-Kč.


 

18. OZ schvaluje vypracování cenové nabídky na pět kusů dopravních značek 7 tun.


 

19. OZ souhlasí s výměnou částí pozemku č.p. 39 ve vlastnictví pí. Kőllnerové (cca 3000 m2) pro výstavbu ČOV, za jiný pozemek ve vlastnictví obce Kobylnice ve stejné hodnotě. Tímto usnesením se ruší bod č. 3 z usnesení číslo 15/2007 ze dne 24.9.2007.


 

Schváleno 7 - hlasy.


 

K bodu 7) 


 

Jednání ukončil starosta obce Jiří Rambousek.


 

Příští schůze zastupitelstva se bude konat dne 26.11.2007.


 

Zapsala:


 

  Veselá Ivana


 

Ověřil(a):


 

Krajíčková Jarmila, Lebedová Marie


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

                                                                                                              Rambousek Jiří


 

                                                                                                                starosta obce