Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Zápis z jednání OZ Kobylnice konaného dne 5.3.2007

Vloženo: 14. května 2007

Platnost do: 31. prosince 2009

Zápis

z jednání OZ Kobylnice, konaného dne 5.3.2007 od 17:30 hodin v zasedací místnosti OÚ.

Přítomni:

                        Kőllner Miloš

                        Lebedová Marie

                        Rambousek Karel

                        Krajíčková Jarmila

                        Veselá Ivana

                        Štěpánek Václav

Omluveni:

                        Rambousek Jiří

Program:

1)     Zahájení

2)     Ověření zápisu z minulého jednání

3)     Jmenování ověřovatelů

4)     Došlá pošta 63 - 94

5)     Různé

6)     Usnesení

7)     Závěr

 

K bodu 1)

Jednání OZ zahájil místostarosta obce p. Miloš Kőllner. Přivítal přítomné a seznámil s programem jednání. Program byl schválen 6 - hlasy.

K bodu 2)

Ověřovatelé provedli kontrolu a ověření zápisu z minulého jednání.

Bez připomínek.

K bodu 3)

Ověřovatelé dnešního zápisu byli jmenováni:

Rambousek Karel, Štěpánek Václav

Bez připomínek.

K bodu 4)

a)     Pardubický kraj, odbor životního prostředí

Oznámení o zahájení vodoprávního řízení: Žádost Povodí Labe, státního podniku Hradec Králové o prodloužení platnosti stávajícího povolení k nakládání s povrchovými vodami pro vodní nádrž Pařížov. Rozhodnutí o povolení a schválení výjimky pro vodní dílo Pařížov.

Na vědomí.

b)     Městský úřad Kutná Hora, odbor životního prostředí

Rozhodnutí – souhlas se zásahem do významného krajinného prvku, vodního toku a jeho údolní nivy pro obec Kobylnice k provedení běžné údržby v korytě vodního toku.

Na vědomí.

c)     Středočeský kraj, Ing. Milan Tomík FI Konsult s.r.o.

Projekt „Intenzifikace odděleného sběru komunálních odpadů a zajištění jejich využití včetně jejich obalové složky“. Nabídka CD.

Na vědomí.

d)     Lesy České republiky, s.p., Lesní správa Nymburk

Hospodářská doporučení pro rok 2007. Oznámení o potřebě provést uvedená hospodářská opatření a možnost konzultace s místně příslušným revírníkem.

Na vědomí.

e)     Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze

Upozornění na omezenou platnost mírnějšího limitu obsahu dusičnanů v pitné vodě ve vodovodu, resp. studni, kterou obec provozuje a možnost požádat o prodloužení doby, na kterou byl mírnější limit stanoven.

Na vědomí.

f)       Městský úřad Kutná Hora, odbor památkové péče, kultury, školství

Seznam žáků, kteří navštěvují základní školy v Kutné Hoře ve šk.roce 2006/2007 k odsouhlasení, příp. opravě.

Na vědomí.

g)     EKOMONITOR Chrudim

Aktualizace povolení nakládání s vodami. Nabídka služeb v oblasti podzemních a povrchových vod.

Na vědomí.

h)     Záměr prodeje části pozemku 1058/2

Na vědomí.
K bodu 5)

a)     Čekárna u autobusové zastávky:

Zajistit úklid a pořádek v čekárně.

Zodpovídá : starosta

K bodu 6) 

Usnesení č. 4/2007:

1.      Obecní zastupitelstvo bere na vědomí došlou poštu 63-94.

2.      Obecní zastupitelstvo ukládá starostovi zajistit pořádek v čekárně u autobusové zastávky.

3.      Záměr prodeje části pozemku 1058/2

Schváleno 6 - hlasy.

K bodu 7)

Jednání ukončil místostarosta obce Miloš Köllner.

Příští schůze zastupitelstva se bude konat dne 26.3.2007.

Zapsala:

  Falgeová Lenka

Ověřil(a):

Rambousek Karel, Štěpánek Václav

 

 

                                                                                                                 Kőllner Miloš

                                                                                                           místostarosta obce