Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Zápis z jednání OZ Kobylnice, konaného dne 6.8.2007.

Vloženo: 22. prosince 2008

Platnost do: 31. prosince 2009

Přítomni:


 

                        Rambousek Jiří


 

                        Kőllner Miloš


 

                        Lebedová Marie


 

                        Rambousek Karel


 

                        Krajíčková Jarmila


 

                        Veselá Ivana


 

                        Štěpánek Václav


 

Omluveni:


 

Program:


 

1)     Zahájení


 

2)     Ověření zápisu z minulého jednání


 

3)     Jmenování ověřovatelů


 

4)     Došlá pošta 251-293


 

5)     Různé


 

6)     Usnesení


 

7)     Závěr


 

K bodu 1) 


 

Jednání OZ zahájil starosta obce p. Jiří Rambousek. Přivítal přítomné a seznámil s programem jednání. Program byl schválen 7 - hlasy.


 

K bodu 2) 


 

Ověřovatelé provedli kontrolu a ověření zápisu z minulého jednání.


 

Bez připomínek.


 

K bodu 3) 


 

Ověřovatelé dnešního zápisu byli jmenováni:


 

Veselá Ivana, Krajíčková Jarmila


 

Bez připomínek.


 

K bodu 4) 


 

a)     Obecní úřad Nové Dvory


 

Úhrada neinvestičních nákladů za žáky za I.pololetí 2007 ve výši 20000 Kč. Splatnost do 31.8.2007.


 

Schváleno 7 hlasy.


 

b)     SOP Přelouč


 

Potvrzení o převzetí použitých elektrozařízení.


 

Na vědomí.


 

c)     Obecní úřad, stavební úřad, Záboří nad Labem


 

Rozhodnutí k dokončení stavby čp.18. Prodloužení do 31.12.2009.


 

Na vědomí.


 

d)     Probační a mediační služba ČR Kutná Hora


 

Trest obecně prospěšných prací pro Ladislava Stránského, nar. 28.5.1979, bytem Kobylnice 23.


 

OZ souhlasí s vykonáním obecně prospěšných prací ve výměře 100 hodin do konce roku 2007.


 

e)     EKOKOM  a.s. Praha


 

Změna přílohy č.3 – Sazby odměn za zajištění využití odpadů v obcích platné od 1.7.2007. Avízo ke stornování faktury na 1642 Kč č.600225.


 

Na vědomí.


 

f)       ASEKOL s.r.o. Praha 4


 

Nová smlouva na zpětný odběr elektrozařízení.


 

Na vědomí.


 

g)     SOP Přelouč


 

Změna adresy na Přelouč, Pardubická 1630.


 

Na vědomí.


 

h)     Policie ČR, okresní ředitelství, dopravní inspektorát, Kutná Hora


 

Písemné vyjádření ke stanovení dopravního značení místních komunikací v obci Kobylnice.


 

Na vědomí.


 

i)        Pozemkový fond České republiky, Praha, územní pracoviště Kutná Hora


 

Žádost o zveřejnění Oznámení o zamýšleném převodu na úřední desce obecního úřadu-pozemky p.č. 1049, 1082 a 122/37, 1048/1 v k.ú. Kobylnice nad Doubravou v termínu od 31.7.2007 – 31.10.2007.


 

Na vědomí.


 

j)        Luboš Rambousek, Kobylnice 56


 

Žádost o prodej stavení parcely v obci Kobylnice o výměře 1700 m2.


 

OZ souhlasí bere na vědomí žádost o prodej stavební parcely. V současné době obec Kobylnice podá výpověď z nájmu ZOD Kačina z pozemku p.č. 196/13 a část pozemku nechá rozměřit na stavební parcely. Bližší specifikace na příštím OZ.


 

k)     Petr Kopecký, Svatý Mikuláš 100


 

Faktura č. 7/2007 ve výši 10690 Kč za vybourání stávající dlažby, položení dlažby nové vč.dopravy a materiálu.


 

OZ schvaluje 7 hlasy.


 

K bodu 5) 


 

a)     Oprava pomníku padlých


 

Bude zadáno p.Vnukovi – provede vyčištění pomníku a obnovu písma stříbrem v celkové ceně cca 5000 Kč.


 

OZ schvaluje.


 

b)     Nástěnky u autobusové zastávky


 

Jsou v dezolátním stavu. Budou odstraněny.


 

Provede Rambousek Karel do 31.8.2007.


 

c)     Účetní výkazy MŠ Kobylnice k 30.6.2007


 

Výsledek hospodaření K 30.6.2007 je zisk 50,37 tis.Kč.


 

OZ bere na vědomí.


 

K bodu 6) 


 

Usnesení č. 13/2007:


 

1.      Obecní zastupitelstvo bere na vědomí došlou poštu 251-293.


 

2.      Obecní zastupitelstvo schvaluje úhradu neinvestičních nákladů za žáky v ZŠ Nové Dvory ve výši 20000 Kč za I.pololetí 2007.


 

3.      Obecní zastupitelstvo souhlasí s vykonáním obecně prospěšných prací pro p. Stránského (1979) v obci Kobylnice v rozsahu 100 hodin do 31.12.2007.


 

4.      Obecní zastupitelstvo schvaluje proplacení faktury č.7/2007 ve výši 10690 Kč za práce v Mateřské škole Kobylnice.


 

5.      Obecní zastupitelstvo pověřuje p. Miloše Kőllnera k jednání se ZOD Kačina k podání výpovědi z užívání části pozemků p.č. 196/13 pro rozměření stavebních parcel.


 

6.      Obecní zastupitelstvo souhlasí s opravou pomníku padlých v celkové částce cca 5000 Kč.


 

7.      Obecní zastupitelstvo schvaluje výsledek hospodaření MŠ Kobylnice k 30.6.2007 ve výši 50,37 tis.Kč.


 

Schváleno 7 - hlasy.


 

K bodu 7) 


 

Jednání ukončil starosta obce Jiří Rambousek.


 

Příští schůze zastupitelstva se bude konat dne 3.9.2007.


 

Zapsala:


 

  Falgeová Lenka


 

Ověřil(a):


 

Veselá Ivana, Krajíčková Jarmila


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

                                                                                                              Rambousek Jiří


 

                                                                                                                starosta obce