Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Zápis z jednání OZ Kobylnice konaného dne 7.5.2007

Vloženo: 14. května 2007

Platnost do: 31. prosince 2009

Zápis

z jednání OZ Kobylnice, konaného dne 7.5.2007 od 17:30 hodin v zasedací místnosti OÚ.

Přítomni:

                        Rambousek Jiří

                        Kőllner Miloš

                        Lebedová Marie

                        Rambousek Karel

                        Krajíčková Jarmila

                        Veselá Ivana

                        Štěpánek Václav

Omluveni:

Program:

1)     Zahájení

2)     Ověření zápisu z minulého jednání

3)     Jmenování ověřovatelů

4)     Došlá pošta 141-161

5)     Různé

6)     Usnesení

7)     Závěr

K bodu 1)

Jednání OZ zahájil starosta obce p. Jiří Rambousek. Přivítal přítomné a seznámil s programem jednání. Program byl schválen 7 - hlasy.

K bodu 2)

Ověřovatelé provedli kontrolu a ověření zápisu z minulého jednání.

Bez připomínek.

K bodu 3)

Ověřovatelé dnešního zápisu byli jmenováni:

Veselá Ivana, Štěpánek Václav

Bez připomínek.

K bodu 4)

a)     Česká školní inspekce Benešov

Protokol o státní a veřejno-správní kontrole Mateřské školy Kobylnice: nebyly shledány žádné nedostatky.

Na vědomí.

b)     Středočeský kraj, krajský úřad, odbor životního prostředí a zemědělství

Žádost o zveřejnění výzvy k připomínkování návrhu významných problémů nakládání s vodami (v rámci přípravy plánů oblastí povodí).

Na vědomí.

c)     Bohemian Waste Management a.s. Hradec Králové

Informační memorandum: nová adresa společnosti: Průběžná 1940/03, PSČ 50009.

Na vědomí.

d)     SOP a.s. Přelouč

Faktura číslo 007511819 ve výši 34839 Kč za svoz komunálního odpadu ve II.čtvrtletí 2007.

Na vědomí.

e)     NOVING s.r.o. Ostrava-Vítkovice

Nákup podlahových roštů . faktura č. 0624144807 na částku 13223,30 Kč.

Na vědomí.

f)       ASYS IJD, spol s r.o.

Faktura číslo 4071385 ve výši 476 Kč za INTERNET,

Na vědomí.

K bodu 5)

a)     Finanční a kontrolní výbor

Provedení kontroly plateb za odpad a ze psů na rok 2007. Nezaplaceno: 22 osob za odpad a 1 poplatek za psa dle přiloženého protokolu. Neplatičům budou zaslány upomínky se splatností do 31.5.2007.

Provedení kontroly v Mateřské škole Kobylnice za rok 2006. Nebyly zjištěny žádné nedostatky. Výdaje na materiál, služby a práce v celkové výši 60621,75 Kč. Posílení rozpočtu ve výši 15000 Kč bylo schváleno usn.č.2/2007 dne 12.2.2007.

Na vědomí.

b)     Dětský den se uskuteční dne 3.6.2007.

Obecní zastupitelstvo uhradí ceny a materiál ve výši 2000 Kč.

Zajistí: Veselá Ivana, Krajíčková Jarmila a Lebedová Marie.

c)     Sportovní den s uspořádáním volejbalového turnaje se uskuteční 5.7.2007 a pouťová zábava se uskuteční 7.7.2007.

Obecní zastupitelstvo uhradí výdaje na ceny na volejbal ve výši 1000 Kč zajistí starosta. Občerstvení zajistí Veselá Ivana, Lebedová Marie. Hudbu na pouťovou zábavu zajistí Rambousek Jiří. Pozvánky a plakáty zajistí Kőllner Miloš.

Na vědomí.

K bodu 6) 

Usnesení č. 8/2007:

1.      Obecní zastupitelstvo bere na vědomí došlou poštu č.141-161.

2.      Obecní zastupitelstvo schvaluje úhrady faktur č.007511819 ve výši 34839 Kč, č.0624144807 ve výši 13223,30 Kč a č.4071385 ve výši 476 Kč.

3.      Obecní zastupitelstvo bere na vědomí zápis z veřejnosprávní kontroly MŠ Kobylnice.

4.      Obecní zastupitelstvo schvaluje zápisy z kontrol finančního a kontrolního výboru a ukládá starostovi zaslat neplatičům poplatků za odpad a ze psa upomínky se splatností do 31.5.20007.

5.      Obecní zastupitelstvo schvaluje na Dětský den výdaje-ceny ve výši 2000 Kč.

6.      Obecní zastupitelstvo schvaluje výdaje na sportovní den a volejbalový turnaj – ceny v hodnotě 1000 Kč.

Schváleno 7 - hlasy.

K bodu 7)

Jednání ukončil starosta obce Jiří Rambousek.

Příští schůze zastupitelstva se bude konat dne 28.5.2007.

Zapsala:

  Falgeová Lenka

Ověřil(a):

Veselá Ivana, Štěpánek Václav

 

                                                                                                              Rambousek Jiří

                                                                                                                starosta obce