Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Zápis z jednání OZ Kobylnice konaného dne 8.ledna 2007

Vloženo: 22. ledna 2007

Platnost do: 31. prosince 2009

Zápis

z jednání OZ Kobylnice, konaného dne 8.ledna 2007 od 17:30 hodin v zasedací místnosti OÚ.

Přítomni:

                        Rambousek Jiří

                        Kőllner Miloš

                        Krajíčková Jarmila

                        Veselá Ivana

                        Štěpánek Václav

Omluveni:

                        Lebedová Marie

                        Rambousek Karel

Program:

1)     Zahájení

2)     Ověření zápisu z minulého jednání

3)     Jmenování ověřovatelů

4)     Došlá pošta 433-010

5)     Různé

6)     Usnesení

7)     Závěr

K bodu 1)

Jednání OZ zahájil starosta obce p. Jiří Rambousek. Přivítal přítomné a seznámil s programem jednání. Program byl schválen 5 - hlasy.

K bodu 2)

Ověřovatelé provedli kontrolu a ověření zápisu z minulého jednání.

Bez připomínek.

K bodu 3)

Ověřovatelé dnešního zápisu byli jmenováni:

Krajíčková Jarmila, Kőllner Miloš

Bez připomínek.

K bodu 4)

a)     Obecní úřad Nové Dvory

Dohoda o úhradě neinvestičních nákladů na rok 2007 za žáky ZŠ.

Obecní zastupitelstvo schvaluje.

b)     Krajský úřad Středočeského kraje, odbor územního stavebního řízení

Účinnost zákona č.183/2006 Sb. Od 1.1.2007. Veškeré drobné stavby a stavební úpravy, které vyřizoval obecní úřad Kobylnice přechází na pověřený stavební úřad Záboří nad Labem.

Na vědomí.

c)     Zdeněk Drbohlav, Starý Kolín

Smlouva o dílo na provoz dávkovače chlornanu sodného pro dezinfekci vody ve studni mateřské školy, doplňování roztoku, seřízení, kontrola dávky v roce 2007. Měření hladiny vody ve studni. Odběry vzorků dle vyhl. 252/2004 Sb.

Obecní zastupitelstvo schvaluje.

d)     Zdravotní ústav se sídlem v Kolíně, Hygienická laboratoř Kolín

Protokol o zkoušce č.02000/06 – voda pitná dle vyhl. MZ ČR č. 252/2004 Sb., studna. Zjištěny vyšší hodnoty dusičnanů.

Na vědomí.

e)     ZOS Kačina, a.s., Svatý Mikuláš

Pronájmem pozemků a sepsáním nové smlouvy bude pověřena firma PROAGRO Pardubice po konzultaci s OÚ.

Na vědomí.

f)       Firma EKO-KOM a.s. Praha

Příloha č. 5 k zajištění sběru, třídění a recyklace odpadu byla zaslána výše uvedené firmě.

Na vědomí.

g)     Faktury k úhradě:

ASYS Kolín – Internet v částce 476 Kč, Zdeněk Drbohlav Starý Kolín – ůprava pitné vody v částce 1669,50 Kč, Ing. Michael Klečka Kutná Hora – provoz webové stránky na Internetu v roce 2007 v částce 3500 Kč, DaM Pospíšil s.r.o. Kutná Hora – odvodnění komunikace dle smlouvy o dílo č.08/2006 v částce 131032 Kč.

Obecní zastupitelstvo schvaluje.

h)     Faktura DaM Pospíšil s.r.o. Kutná Hora

Faktura č. 600440/2006 v částce 81242 Kč na vícepráce – úprava komunikace. Obecní zastupitelstvo nesouhlasí s proplacením. Bude provedena kontrola správnosti účtovaných prací na místě.

Kontrolu provede předseda kontrolního výboru, starosta a místostarosta.

K bodu 5)

a)     Fyzická inventarizace majetku bude provedena dle příkazu starosty č. 1/2006 ze dne 4.11.2006 v termínu od 10.1. do 20.1.2007.

Jednotlivým inventarizačním komisím byly předány inventurní seznamy. Zkontrolované seznamy budou předány v termínu hospodářce.

Zodpovídají : předsedové inv.komisí

b)     Poplatky za komunální odpad a poplatky za psy – předpis pohledávek na rok 2007.

Na základě přezkoumání dílčího hospodaření obce ze dne 3.11.2006 provádět předpis pohledávek  na poplatky za KO a psy.

Zodpovídá : hospodářka OÚ

K bodu 6) 

Usnesení č. 1/2007:

1.      Obecní zastupitelstvo schvaluje smlouvu na úhradu neinvestičních nákladů na rok 2007 za žáky obce, kteří navštěvují ZŠ Nové Dvory.

2.      Obecní zastupitelstvo schvaluje smlouvu o dílo na úpravu pitné vody v mateřské škole se Zdeňkem Drbohlavem, Starý Kolín.

3.      Obecní zastupitelstvo schvaluje úhradu těchto faktur :č. 4064536 ve výši 476 Kč, č. 0070001 ve výši 1669,50 Kč, č. 200711029 ve výši 3500 Kč, č. 600439/2006 ve výši 131032 Kč.

4.      Obecní zastupitelstvo ukládá předsedovy kontrolního výboru provést kontrolu prací k fa č. 600440/2006  ve výši  81242 Kč - vícepráce úprava komunikace.

5.      Obecní zastupitelstvo ukládá hospodářce provádět předpis pohledávek na poplatky za komunální odpad a psy od 1.1.2007.

Schváleno 5-ti hlasy.

 

Jednání ukončil starosta obce Jiří Rambousek.

Příští schůze zastupitelstva se bude konat dne 22.ledna 2007.

Zapsala:

  Falgeová Lenka

Ověřil(a):

Krajíčková Jarmila, Kőllner Miloš

 

 

 

 

 

 

                                                                                                              Rambousek Jiří

                                                                                                                starosta obce