Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Zápis z veřejného zasedání OZ Kobylnice, konaného dne 24.11.2007.

Vloženo: 22. prosince 2008

Platnost do: 31. prosince 2009

Přítomni:


 

                        Rambousek Jiří


 

                        Kőllner Miloš


 

                        Lebedová Marie


 

                        Rambousek Karel


 

                        Krajíčková Jarmila


 

                        Veselá Ivana


 

                        Štěpánek Václav


 

Omluveni:


 

Program:


 

1)     Zahájení


 

2)     Ověření zápisu z minulého jednání


 

3)     Jmenování ověřovatelů


 

4)     Vyhodnocení činnosti OÚ do 10/2007


 

5)     Hospodaření obce k 31.10.2007


 

6)     Informace k výstavbě ČOV


 

7)     Diskuze


 

8)     Závěr


 

K bodu 1) 


 

Jednání veřejného zasedání OZ zahájil starosta obce p. Jiří Rambousek. Přivítal přítomné a seznámil s programem jednání. Program byl schválen 7 - hlasy.


 

K bodu 2) 


 

Ověřovatelé provedli kontrolu a ověření zápisu z minulého jednání.


 

Bez připomínek.


 

K bodu 3) 


 

Ověřovatelé dnešního zápisu byli jmenováni:


 

Štěpánek Václav, Veselá Ivana


 

Bez připomínek.


 

K bodu 4) 


 

Zprávu o vyhodnocení činnosti OÚ do října 2007 přednesl starosta obce Jiří Rambousek.


 

Bez připomínek.


 

K bodu 5) 


 

Zprávu o hospodaření obce k 31.10.2007 přednesl místostarosta Miloš Kőllner.


 

Bez připomínek.


 

K bodu 6) 


 

Informaci o výstavbě ČOV podal starosta obce JIŘÍ Rambousek.


 

Bez připomínek.


 

K bodu 7) 


 

1.      Pan Rambousek Jaroslav : Proč budou občané přispívat 10000 Kč na kanalizaci? Schváleno bez souhlasu občanů.


 

Zodpovězeno na místě.


 

2.      Pan Pokorný Pavel: Jak bude financována výstavba ČOV?


 

Zodpovězeno na místě.


 

3.      Pan Rambousek Jaroslav: Vznesl připomínku, zda by nebylo možné sloučit výstavbu ČOV ve Svatém Mikuláši s výstavbou ČOV v Kobylnicích.


 

Zodpovězeno na místě.


 

4.      Pan Veselý Lukáš: Dotaz k výměně oken v domech při hlavní silnici z důvodu překročení limitu hlučnosti.


 

Zodpovězeno na místě.


 

5.      Pan Spudil Josef: Dotaz k vybudování nového chodníku od Dvořáků k prodejně potravin.


 

Zodpovězeno na místě.


 

6.      Pan Herodes Milan: Dotaz k prodeji kravína v areálu bývalého JZD.


 

Zodpovězeno na místě.


 

7.      Pan Pokorný Pavel: Dotaz na pokles hladiny vody ve studnách v obci z důvodu podnikání firmy AQUA.


 

Zodpovězeno na místě.


 

8.      Pan Veselý Miloš: Dotaz na zasíťování nových stavebních parcel.


 

Zodpovězeno na místě.


 

9.      Pan Veselý Lukáš: Dotaz na pěší zónu u bytovky.


 

Zodpovězeno na místě.


 

K bodu 8) 


 

Veřejnou schůzi ukončil starosta obce Jiří Rambousek.


 

Zapsala:


 

  Falgeová Lenka


 

Ověřil(a):


 

Štěpánek Václav, Veselá Ivana


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

                                                                                                              Rambousek Jiří


 

                                                                                                                starosta obce