Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Závěrečný účet obce Kobylnice za rok 2008

Vloženo: 30. března 2009

Platnost do: 9. února 2010

Závěrečný účet obce Kobylnice za rok 2008

 

1.         Údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů v plném členění podle rozpočtové skladby a další finanční operace jsou obsaženy v příloze: Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu obce Fin 2-12 M.

 

                                   Rozpočet                                Skutečnost                             Plnění

 

Příjmy celkem            1850213,-- Kč                                    1851431,-- Kč                       100,07 %

Výdaje celkem           1981213,-- Kč                                    1973757,99Kč                         99,62 %

Saldo P a V                  131000,-- Kč                                      122326,99Kč                         93,38 %

 

Vyúčtování dotací za rok 2008:

Přijaté dotace : od Krajského úřadu (souhrnný dotační vztah)                             33000,-Kč

                            Z toho pro MŠ Kobylnice                                                            27200,-Kč

                            Od Krajského úřadu – volby do zastupitelstev krajů                12813,-Kč                                                     

Poskytnuté dotace: Mateřská škola Kobylnice                                                    50000,-Kč                              TJ ZORA Praha zrakově postižených                                                                        500,-Kč

 

2.                  Stav finančních prostředků na účtu u Komerční banky k 31.12.2008:  622548,61 Kč

3.                  Zpráva o výsledcích přezkoumání hospodaření obce Kobylnice za rok 2008 ze dne 13.2.2009.

4.                  Obec je od 1.1.2003 zřizovatelem příspěvkové organizace Mateřská škola Kobylnice. Dotace od zřizovatele – obce Kobylnice za rok 2008 činila celkem 50000 Kč.

 

Hospodaření příspěvkové organizace Mateřská škola Kobylnice za rok 2008:

 

                                   Rozpočet                                Skutečnost                             Plnění

 

Výnosy celkem          888438,- Kč                           888407,92 Kč                        100   %

Náklady celkem        888438,- Kč                           886844,07 Kč                        99,82 %

 

Hospodářský výsledek                                                1563,85 Kč.

 

5.                  Stav finančních prostředků na běžném účtu k 31.12.2008: 81463,28 Kč, na účtu FKSP:  9390,80Kč.

6.                  Výsledek hospodaření Mateřské školy Kobylnice za rok 2008 je zisk ve výši 1563,85 Kč. Zisk bude použit ke krytí ztráty minulých let.

 

Návrh závěrečného účtu projednán v zastupitelstvu dne :

 

Vyvěšeno od 16.2.2009 do 9.3.2009.

Součástí závěrečného účtu je „Zpráva o výsledcích přezkoumání hospodaření obce Kobylnice za rok 2008“.

 

Vypracovala: Falgeová                                                  Jiří Rambousek, starosta

Schváleno v zastupitelstvu dne 9.3.2009.