Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Závěrečný účet obce Kobylnice za rok 2009

Vloženo: 9. února 2010

Platnost do: 15. března 2010

 

Závěrečný účet obce Kobylnice za rok 2009
1.        Údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů v plném členění podle rozpočtové
skladby a další finanční operace jsou obsaženy v příloze: Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu obce Fin 2-12 M.
Rozpočet                               Skutečnost                             Plnění
Příjmy celkem           1981789,-Kč                        1980769,81Kč                        99,95%
Výdaje celkem         2481789-Kč                           1713817,51Kč                        69,06%
Saldo P a V           -500000,-Kč                           266952,30Kč                    -53,39%
Vyúčtování dotací za rok 2009:
Přijaté dotace : od Krajského úřadu (souhrnný dotační vztah)                           36500,-Kč
Z toho pro MS Kobylnice                                                         30600,-Kč
Od Krajského úřadu - volby do Evropského parlamentu              15239,-Kč
Poskytnuté dotace: Mateřská škola Kobylnice                                                    50000,-Kč
2.                                    Stav finančních prostředků na účtu u Komerční banky k 31.12.2009:
843108,91 Kč
3.                                    Zpráva o výsledcích přezkoumání hospodaření obce Kobylnice za rok 2009 ze
dne 2.2.2010.
4.                                    Obec je od 1.1.2003 zřizovatelem příspěvkové organizace Mateřská škola
Kobylnice. Dotace od zřizovatele - obce Kobylnice za rok 2009 činila celkem
50000 Kč.
Hospodaření příspěvkové organizace Mateřská škola Kobylnice za rok 2009:
Rozpočet                               Skutečnost                             Plnění
Výnosy celkem         994565,-Kč                           999966,42Kč                        100,54 %
Náklady celkem       994565,-Kč                           995750,29Kč                        100,12%
Hospodářský výsledek                                                 4216,13 Kč.
5.                                    Stav finančních prostředků na běžném účtu k 31.12.2009: 106534,26 Kč, na
účtu FKSP: 7916,77Kč.
6.                                    Stav finančních prostředků v pokladně k 31.12.2009: 4272 Kč.
7.                                    Výsledek hospodaření Mateřské školy Kobylnice za rok 2009 je zisk ve výši
4216,13 Kč. Zisk bude použit ke krytí ztráty minulých let.
Návrh závěrečného účtu projednán v zastupitelstvu dne :
Vyvěšeno od    8.2.2010      do     25.2.2010.
Součástí závěrečného účtu je „Zpráva o výsledcích přezkoumání hospodaření obce Kobylnice za rok 2009".
Vypracovala: Falgeová                                                  Jiří Rambousek, starosta
Schváleno v zastupitelstvu dne........................... 2010.