Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Závěrečný účet obce Kobylnice za rok 2012

Vloženo: 18. března 2013

Platnost do: 30. dubna 2013

Závěrečný účet obce Kobylnice za rok 2012

 

1.         Údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů v plném členění podle rozpočtové skladby a další finanční operace jsou obsaženy v příloze: Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu obce Fin 2-12 M.

 

                                   Rozpočet                                Skutečnost                             Plnění

 

Příjmy celkem            2084784,-- Kč                                    2085334,67 Kč                      100,03 %

Výdaje celkem           2362784,-- Kč                                    2362730,34 Kč                      100,00 %

Saldo P a V                  278000,-- Kč                                      277395,67 Kč                         99,78%

Hospodářský výsledek za rok 2012 je zisk ve výši 284621,13 Kč.

 

Vyúčtování dotací za rok 2012

Přijaté dotace : od Krajského úřadu (souhrnný dotační vztah)                             77500,-Kč

                            Z toho pro MŠ Kobylnice                                                29400,-Kč

                            Od Krajského úřadu – volby do Zastupitelstva Stř.kraje          15164,-Kč

Poskytnuté dotace: Mateřská škola Kobylnice                                                    30000,-Kč                             

2.                  Stav finančních prostředků na účtu u Komerční banky k 31.12.2012:  125925,72 Kč. V pokladně 0 Kč.

3.                  Zpráva o výsledcích přezkoumání hospodaření obce Kobylnice za rok 2012 ze dne 1.3.2013.

4.                  Obec je od 1.1.2003 zřizovatelem příspěvkové organizace Mateřská škola Kobylnice. Dotace od zřizovatele – obce Kobylnice za rok 2012 činila celkem 30000 Kč.

 

Hospodaření příspěvkové organizace Mateřská škola Kobylnice za rok 2012:

 

                                   Rozpočet                                Skutečnost                             Plnění

 

Výnosy celkem          1152592,-Kč                          1158016,33 Kč                      100,47  %

Náklady celkem        1152592,- Kč                         1180016,55 Kč                      102,38  %

 

Hospodářský výsledek                                               -22000,22 Kč.

 

5.                  Stav finančních prostředků na běžném účtu k 31.12.2012 126655,94 Kč a na účtu FKSP:  12541,90 Kč.

6.                  Stav finančních prostředků v pokladně k 31.12.2012: 10856 Kč.

7.                  Výsledek hospodaření Mateřské školy Kobylnice za rok 2012 je ztráta ve výši 22000,22 Kč.

 

Návrh závěrečného účtu projednán v zastupitelstvu dne :

Vyvěšeno od 18.3.2013   do ………………..2013.

Součástí závěrečného účtu je „Zpráva o výsledcích přezkoumání hospodaření obce Kobylnice za rok 2012“.

 

Vypracovala: Falgeová                                                  Jiří Rambousek, starosta

Schváleno v zastupitelstvu dne ………………..2013.