Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2009

Vloženo: 9. února 2010

Platnost do: 15. března 2010

 

Krajskýúřad Středočeského kraje
Zborovská 11
15021 Praha 5


SpZn: SZ_099046/2009/KUSK Čj.:      006358/2010/KUSK

Stejnopis č. 2


Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce
KOBYLNICE
IČ: 00640361
za rok 2009
Přezkoumání se uskutečnilo dne:
•    2.2.2010
na základě zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí.


Přezkoumání proběhlo v sídle obce:

Kobylnice 38 28401 Kutná hora l


 


Přezkoumání vykonaly:
-   kontrolor pověřený řízením přezkoumání:
-   kontroloři:

Bc. Helena Francová Martina Sirotkova


 


Zástupci obce:

Jiří Rambousek - starosta Lenka Falgeová - hlavní účetní


Předmět přezkoumání je vymezen ustanovením § 2 žák. č. 420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí.
Přezkoumání bylo vykonáno výběrovým způsobem, přezkoumávané období r. 2009.


A. Přezkoumané písemnosti
Závěrečný účet
za rok 2008 schválený v ZOP dne 9.3.2009 s vyjádřením "bez výhrad",   zveřejněný na
úřední desce od 16.2. do 9.3.2009 Návrh rozpočtu
na rok 2009 zveřejněný na úřední desce obce a v elektronické podobě v období
od 15.12. do 31.12.2009 Stanovení závazných ukazatelů zřízeným organizacím
   ze dne 31.12.2009 a 20.4.2009 - MS Kobylnice
   Výsledek hospodaření za rok 2008 ze dne 20.4.2009 - rozdělení hospodářského výsledku
MS Kobylnice Schválený rozpočet
na rok 2009 schválený jako schodkový v ZO dne 31.12.2008
Rozpočtový výhled
•na rok 2008-2012 Rozpočtová opatření
   č. l - 4
   č. l   schválené v ZO dne 20.4.2009
   č. 2   schválené v ZO dne 13.7.2009
   č. 3   schválené v ZO dne 19.10.2009
   č. 4   schválené v ZO dne 11. l .2010
Faktura
   dodavatelské č.: l, 2, 14, 15 - 19, 49 - 52, 55 - 59, 61 - 65, 121 -124, 126 - 129, 131,132,
135,136-144
   odběratelské č.: 1,2,15-19
Mzdová agenda
   Výpočet mezd za období 03, 04, 09,12/2009
Účetní doklad
   č. 14, 28, 74, 159 - předpisy mezd
   č. 29, 30 - předpisy místních poplatků
   č. 76 - 78, 80 - prodej, nákup pozemků
   č. 79 - zařazení investice do majetku
Pokladní doklad
   č. 90059 - 90071, 90116 - 90134
Příloha rozvahy
•k 31.12.2009 Účtový rozvrh
platný pro účetní období 2009
Bankovní výpis
• č. 46-55, 103-112, 113- 121 k bankovnímu účtu KB a.s. č. 12521161/0100
   účetní doklady č. 10108 - 10134,102243 -102266, 10267 - 10286
Odměňování členů zastupitelstva
   schválené v ZO dne 23.3.2009
Inventurní soupis majetku a závazků
•k 31.12.2009 Pokladní kniha (deník) •za období 05, 11,12/2009


Kniha došlých faktur
za období účetní období 2009
Hlavní kniha
•za období 05,11,12/2009 Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu
•k 31.1.2009 a 31.12.2009 Rozvaha
•k 31.12.2009 Evidence poplatků
na rok 2009
Kniha odeslaných faktur
• za období účetní období 2009
Výkaz zisku a ztráty zřízených příspěvkových organizací
•k 31.12.2009 Rozvaha zřízených příspěvkových organizací
•k 31.12.2009 Dohody o provedení práce
   ze dne 16.3.2009 - V. Nesládek, K. Rambousek, P. Spudil, 1.6.2009 - H. Rambousková,
Zveřejněné záměry o nakládání s majetkem
   Záměr obce prodat obecní pozemky - stavební parcely zveřejněný od 15.12.2008
Smlouvy o převodu majetku (koupě, prodej, směna, převod)
   Kupní smlouva ze dne 25.5.2009 na prodej obecního pozemku č. 196/102, kupující        I.
Vokřálová, Libenice
Kupní    smlouva   ze   dne   4.2.2009   uzavřená   mezi   obcí   Kobylnice    (kupující)
a prodávajícími manželi Spudilovými, Kobylnice, předmět smlouvy je pozemek č. 1057/8, 276 m2
Smlouva o budoucí smlouvě kupní ze dne 3.6.2009 mezi obcí Kobylnice a VČP Net s.r.o.
Hradec Králové na prodej plynárenského zařízení (pare. č. 196/100 - 196/109 k.ú Kobylnice) cena dohodou ve výši 271.000,- Kč Smlouvy o dílo
Smlouva o dílo č. 0906 ze dne 30.9.2009 uzavřená mezi obcí a zhotovitelem   Maděra
a Šípek, spol. s r.o. Poděbrady na zhotovení sdružených pilířů pro veřejné osvětlení a místní rozhlas, cena díla 236.096,- Kč, termín dodávky 30.11.2009
Smlouva o dílo č. 391109 ze dne 1.12.2009 uzavřená se zhotovitelem firmou SIGMIN,
a.s. Kolín, předmět smlouvy je zpracování dokumentace k podání žádosti o získání finanční dotace ze Středočeského Fondu kultury a obnovy památek
Smlouva o dílo č. 381109 ze dne 1.12.2009 uzavřená se zhotovitelem firmou SIGMIN,
a.s. Kolín, předmět smlouvy je zpracování dokumentace k podání žádosti o získání finanční dotace z programu FROM v r. 2010 na projekt rekonstrukce střechy OÚ, MS Výsledky kontrol zřízených organizací
Zápis z provedené kontroly faktur - úhrady faktur u příspěvkové organizace Mateřská
škola Kobylnice ze dne 15.4., 20.7., 16.10.2009 Vnitřní předpis a směrnice
platné pro rok 2009
Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení •ze dne 31.12.2008
ze dne 5.1., 26.1., 9.3., 23.3., 20.4., 4.5., 25.5., 22.6., 13.7., 24.8., 7.9., 21.9., 19.10., 2.11.,
14.11., 20.11.30.11., 14.12., 30.12.2009
Nepřezkoumáváno, použito pouze podpůrně.


Nespecifikován
• Přiznání k dani z příjmu právnických osob za rok 2008 podané na FÚ Kutná Hora dne
24.3.2009
Finanční vypořádání dotací za rok 2009 ze dne 2.2.2010
V kontrolovaném období obec, dle prohlášení starosty obce, nehospodařila s majetkem státu, neručila svým majetkem za závazky fyzických a právnických osob, nezastavila movitý a nemovitý majetek, neuzavřela směnnou, darovací, nájemní smlouvu a smlouvu o výpůjčce týkající se nemovitého majetku, smlouvu o přijetí nebo poskytnutí úvěru nebo půjčky, smlouvu o přijetí nebo poskytnutí dotace, smlouvu o převzetí dluhu nebo ručitelského závazku, smlouvu o přistoupení k závazku a smlouvu o sdružení, nekoupila ani neprodala cenné papíry, obligace, neuskutečnila majetkové vklady, uskutečnila pouze veřejné zakázky malého rozsahu (§ 12 odst. 6 žák. č. 137/2006 Sb.).
B. Zjištění z přezkoumání
Při přezkoumání hospodaření obce Kobylnice
Byly zjištěny následující chyby a nedostatky - porušeny níže uvedené předpisy:
•    Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění
pozdějších předpisů
§ 3, neboť:
Rozpočtový výhled neobsahoval předepsané náležitosti. Obec nesestavila rozpočtový výhled obsahující náležitosti dle § 3 odst. 2 výše uvedeného zákona. Lze tedy konstatovat, že při zpracování ročního rozpočtu obec nevycházela z rozpočtového výhledu. Byl předložen pouze "rozpočtový výhled pro volební období 2008 - 2012". Ten však neobsahoval základní údaje o příjmech a výdajích, dlouhodobých závazcích a pohledávkách, o finančních zdrojích a potřebách dlouhodobě realizovaných záměrů. Finanční hospodaření roku 2009 nevychází z rozpočtového výhledu.
•    Vyhláška č. 505/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991
Sb., o účetnictví, pro účetní jednotky, které jsou územními samosprávnými celky,
příspěvkovými organizacemi, státními fondy a organizačními složkami státu, ve
znění pozdějších předpisů
§ 8 odst. 10 a 12, neboť:
Územní celek chybně účtoval o zařazování dlouhodobého hmotného majetku. Na účet 021 Stavby byla chybně zařazena účetním dokladem č. 79 ze dne 31.5.2009 ve výši 267.639,40 Kč nedokončená investice - výstavba inženýrských sítí k novým parcelám. Do doby dokončení musí být stavba účetně evidována na účtu 042 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek. Současně byla nesprávně z účtu 021 Stavby účetním dokladem č. 80 ze dne 31.5.2009 odúčtována částka 29.737,71 Kč.
•    Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů
§ 11 odst. l, neboť:
Účetní doklady neobsahovaly nezaměnitelné identifikátory. Účetní doklady k dodavatelským fakturám, odběratelským fakturám a vnitřním účetním dokladům obsahovaly zaměnitelné identifikátory.


C. Plnění opatření k odstranění nedostatků zjištěných:
a)    při dílčím přezkoumání
Dílčí přezkoumání nebylo vykonáno.
b)   při přezkoumání hospodaření za předchozí roky
Nebyly zjištěny chyby a nedostatky.
D) Závěr
Při přezkoumání hospodaření obce Kobylnice za rok 2009 podle § 2 a § 3 zákona č. 420/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů
Byly zjištěny chyby a nedostatky, které nemají závažnost nedostatků uvedených pod
písmenem c):
(§ 10 odst. 3 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb.) Rozpočtový výhled neobsahoval předepsané náležitosti. Územní celek chybně účtoval o zařazování dlouhodobého hmotného majetku. Účetní doklady neobsahovaly nezaměnitelné identifikátory.
Upozornění na rizika dle § 10 odst. 4 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb., v platném znění: Neuvádí se.


Podíly dle § 10 odst. 4 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb., v platném znění:
a)     podíl pohledávek na rozpočtu územního celku
b)    podíl závazků na rozpočtu územního celku
c)    podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku

9,78 % 0,80 % 0,00 %


 


Kobylnice 2.2.2010 Podpisy kontrolorů:

KRAJSKÝ ÚŘAD     ©
STŘEDOČESKÉHO KRAJE
Odbor finanční kontroly 15021 Praha 5, Zborovská 11


 


Bc. Helena Francová

kontrolor pověřený řízením přezkoumáníMartina Sirotkova


Tato zpráva o výsledku přezkoumání:
-   je návrhem zprávy o výsledku přezkoumání    hospodaření, přičemž konečným zněním
zprávy   se   stává okamžikem marného uplynutí   lhůty stanovené v § 6 odst. 3 písm. 1)
zákona č. 420/2004 Sb., k podání písemného stanoviska kontrolorovi pověřenému řízením
přezkoumání na adresu: Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor finanční kontroly,
Zborovská 11, 150 21 Praha 5.
-   se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, přičemž se stejnopis č. 2 předává statutárnímu zástupci
kontrolovaného subjektu a stejnopis č. l se zakládá do příslušného spisu územního celku
vedeného Odborem finanční kontroly Krajského úřadu Středočeského kraje.
S obsahem zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce Kobylnice o počtu 6 stran byl seznámen a stejnopis č. 2 převzal, p. Jiří Rambousek, starosta obce.Jiří Rambousek starosta obce Kobylnice

dne 2.2.2010


Poznámka:
Územní celek je ve smyslu úst. § 13 odst. l písm. b) zákona č. 420/2004 Sb., povinen přijmout opatření k nápravě chyb a nedostatků uvedených v této zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření a podat o tom písemnou informaci příslušnému přezkoumávajícímu orgánu - Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor finanční kontroly, Zborovská 11, 150 21 Praha 5, a to nejpozději do 15 dnů po projednání této zprávy spolu se závěrečným účtem v orgánech územního celku.
Územní celek je dále ve smyslu ustanovení § 13 odst. 2 zákona č. 420/2004 Sb., povinen v informacích podle ustanovení § 13 odst. l písm. b) téhož zákona uvést lhůtu, ve které podá příslušnému přezkoumávajícímu orgánu písemnou zprávu o plnění přijatých opatření a v této lhůtě příslušnému přezkoumávajícímu orgánu uvedenou zprávu zaslat.
Za nesplnění těchto povinností lze uložit územnímu celku dle úst. § 14 písm. f), g), h) zákona č. 420/2004 Sb., pořádkové pokuty až do výše 50.000,00 Kč v jednom případě.
Rozdělovník:

Stejnopis
Počet výtisků
Předáno
Převzal
1
1x
Krajský úřad Středočeského kraje
Bc. Helena Francová
2
1x
Obec Kobylnice
Jiří Rambousek